31.08.2015 Starost: 7 let

50. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31. 8. 2015 - Vlada RS se je na 50. redni seji seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih z namenom pripravljenosti na sprejem večjega števila oseb. Vlada RS je med drugim tudi določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku ter predloga novele Zakona o knjižničarstvu, sprejela pa je novelo Uredbe o organih v sestavi ministrstev, Uredbo o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo, mnenje o Predlogu Zakona o reševanju stanovanjske problematike mladih ter mnenje o predlogu novele Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji.


Poročilo o izvedenih aktivnostih z namenom pripravljenosti na sprejem večjega števila oseb
Vlada RS se je seznanila z oceno stanja aktualnih migracijskih trendov in poročilom o izvedenih aktivnostih z namenom pripravljenosti na sprejem večjega števila oseb.

Na zunanje meje EU iz dneva v dan narašča pritisk migrantov, Zahodni Balkan stopa v ospredje kot glavna točka vstopa v države EU. S to problematiko se države soočajo na različne načine. Makedonija in Srbija zgolj poskušata v čim večji meri olajšati tranzit migrantom prek njihovega ozemlja do meje z Madžarsko. Ta gradi ograjo in sprejema druge ukrepe. Z dokončno izgraditvijo ograje na madžarsko-srbski meji bi lahko prišlo do preusmeritve migracijskih tokov, ena od možnih smeri je tudi prek Hrvaške proti Sloveniji.

Trenutno Slovenija ni podvržena množičnim prihodom migrantov. Po podatkih slovenske policije je število ilegalnih prehodov meje nizko, kljub temu policija dosledno izvaja ukrepe za zajezitev povečanega števila nedovoljenih prehodov skupne meje.

Ker se stanje oziroma migracijski tokovi lahko spremenijo, so maja začeli z intenzivnimi pripravami na morebiten prihod večjega števila migrantov. Rezultat tega je Kontingentni načrt, ki ga je Vlada sprejela julija.

Za prvi dve fazi iz kontingentnega načrta imamo vse kapacitete zagotovljene, kakor tudi logistična vprašanja. Za tretjo fazo, ki je številčno ne moremo opredeliti, saj ne vemo, koliko beguncev bomo dejansko sprejeli, zagotavljamo dodatne kapacitete, ki jih bomo lahko postopno širili glede na potrebe. Na seji je Vlada zato sprejela sklep, da bo Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi podrobnih podatkov Ministrstva za javno upravo in drugih resorjev v roku 7 dni določilo dodatne lokacije, ki bi bile primerne za takojšnjo vselitev in osnovno oskrbo. Nemudoma po oblikovanju dokončnega seznama primernih lokacij se bodo povezali z lokalnimi skupnostmi in jim podrobno predstavili aktivnosti oziroma načrte.

Priprave na morebiten prihod večjega števila migrantov potekajo v tesnem sodelovanju z drugimi ministrstvi in inštitucijami. Vsakodnevno potekajo sestanki z ministrstvom za obrambo, šolstvom, delo, družino, upravo za zaščito in reševanje in drugimi, saj se lahko le s skupnim in koordiniranim sodelovanjem učinkovito odzovemo na izzive, ki bi jih morebiten prihod večjega števila migrantov prinesel.

Pomembno je tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki imajo široke izkušnje na tem področju in dobro oblikovan sistem ravnanja v takih situacijah. Vsi skupaj si želimo, da bi našli način skupnega reševanja te res velike humanitarne krize.

Obenem je Vlada RS sprejela sklep, da bo Ministrstvo za notranje zadeve nadaljevalo z rednim poročanjem o poteku aktivnosti z namenom pripravljenosti na spremenjene razmere, usklajenega delovanja vseh pristojnih organov, spremljanja kriznega stanja na področju migracij in izmenjave informacij o izvedenih in načrtovanih aktivnostih pristojnih organov.

Predlog novele Zakona o davčnem postopku
Predlog zakona predstavlja prvi pomemben korak v pripravi ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja in administrativne ureditve. Vlada RS je v Nacionalnem reformnem programu 2015-2016 zastavila, da bo z namenom zmanjšanja administrativnih ovir in poenostavitve postopkov pobiranja davkov pripravila predlog spremembe Zakona o davčnem postopku.

S predlogom novele se poenostavljajo postopki pobiranja davkov oziroma izpolnjevanja davčne obveznosti za zavezanca za davek in zagotavlja konsistentnost davčne postopkovne zakonodaje. Sprejem novele zakona narekuje tudi potreba po spremembi določenih rešitev, in sicer na podlagi spoznanj izvajanja veljavnega sistema, predlogov strokovne javnosti ter zavezancev za davek.

Pregleden, jasen, enostaven davčni sistem je učinkovitejši z vidika pobiranja davkov, zagotavlja lažjo uporabo predpisa in večjo pravno varnost davčnih zavezancev, manj obremenjuje gospodarstvo, zato vpliva na konkurenčnost, je eden izmed načinov boja proti sivi ekonomiji, prispeva k prostovoljnemu pobiranju davkov, zmanjšuje stroške davčnega zavezanca in davčnega organa.

Predlogi se nanašajo na uvedbo novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, ureditev dodatnih možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje poplačilo davčnega dolga, davčno izvršbo, znižanje glob v zvezi s prekrški, ki jih storijo davčni zavezanci pri elektronski obdelavi podatkov, ter podaljšanje zastaranja postopka o prekršku za posebno hude davčne prekrške.

S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja ter prevzema vsebina OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčenja.

Glavni cilj predloga zakona je poenostavitev postopkov pobiranja davkov oziroma zmanjšanje administrativnega bremena zavezancem za davek in večja preglednost davčnega postopka. S tem se povečuje tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Predlog zasleduje preprost in pregleden način pobiranja davkov.

S predlogom zakona se uvajajo dodatne možnosti obročnega plačila davka, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga.

Dopolnitve in spremembe ureditve davčne izvršbe z zagotavljanjem minimalnih pogojev za preživetje davčnega dolžnika upoštevajo ustavno načelo socialne države pri opravljanju izvršbe, vzpostavljajo enakost in pravičnost dolžnikov v davčni izvršbi ter zasledujejo hitrejše in večje poplačilo davčnega dolga, ki je v interesu davčnega dolžnika in davčnega organa.

Z uvajanjem novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma se uresničuje načelo gotovosti in seznanjenosti davčnega zavezanca glede izpolnjevanja obveznosti. Sporazum je dogovor med davčnim zavezancem (rezidentom ali nerezidentom, opredeljenim po ZDDPO) in davčnim organom, na podlagi katerega se še pred izvajanjem povezanih čezmejnih transakcij določijo merila za določanje primerljive tržne cene za te transakcije v določenem obdobju.

Z razširjenim področjem avtomatične izmenjave informacij med državami članicami EU in tretjimi državami, podpisnicami Večstranskega sporazuma o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih, se zasleduje zmanjšanje stroškov in administrativnih bremen davčnih uprav in gospodarskih subjektov, z uporabo enotnega standarda poročanja in dolžne skrbnosti za informacije o finančnih računih.

Spremembe in dopolnitve določb o davčnem nadzoru in davčni izvršbi zasledujejo večjo učinkovitost davčnega organa.

Več si preberite TU.

* * *


< ZAČETEK POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH