18.04.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

5. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 4. 2013 - Vlada RS je na 5. redni seji med drugim sprejela Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, Uredbo o razvojnem svetu kohezijske regije ter Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 4. in 7. novembrom 2012 z izhodišči za izvedbo v letu 2013.


 

 

Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in

distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne

odjemalce 

Uredba je

eden od ukrepov določitve cen na osnovi Zakona o kontroli cen. Novo uredbo je

bilo treba sprejeti pred iztekom roka veljavnosti sedanje uredbe, ker bi se v

nasprotnem primeru cene daljinskega ogrevanja oblikovale prosto.Vlada zavezancem uredbe priporoča, da

prihodke, pridobljene z zvišanjem fiksnega dela cene, uporabijo le za

investicijska vzdrževalna dela.

Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije

Pravna

podlaga za izdajo uredbe je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

(Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12). Ta v sedmem odstavku 6. člena določa, da

Vlada RS  z uredbo določi način delovanja

razvojnega sveta kohezijske regije. Omenjeni zakon tako določa, da se za

izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog razvojne

regije povezujejo v kohezijske regije. Te se ujemajo z enotami na ravni NUTS 2,

ki so določene po postopku iz uredbe EU o statistični klasifikaciji NUTS. Za

Slovenijo določa uredba o NUTS dve kohezijski regiji: Vzhodno Slovenijo in

Zahodno Slovenijo.  

Organ

odločanja kohezijske regije je razvojni svet kohezijske regije. Vsaka regija v

kohezijski regiji ima v razvojnem svetu kohezijske regije pet predstavnikov, ki

jih imenuje svet regije. Materialne in finančne pogoje za delo sveta zagotavlja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

Med drugim

Uredba določa tudi podrobnosti glede delovanja sveta in sprejemanja njegovih

sklepov.

Program odprave posledic neposredne škode na

stvareh zaradi posledic poplav med 4. in 7. novembrom 2012 z izhodišči za

izvedbo v letu 2013

Poplave med

4. in 5. novembrom 2012 so prizadele 112 občin oziroma 7.982 državljanov.  Neposredna škoda je bila ocenjena na

373.090.500,01 EUR z upoštevanim DDV. Od skupnega zneska ocenjene neposredne

škode znaša škoda na stvareh 54.999.971,81 EUR, škoda v gospodarstvu

44.961.955,40 EUR, škoda na državnih cestah 15.710.077,82 EUR, škoda na

železnici 710.000,00 EUR in škoda na vodotokih 194.526.744,98 EUR (vse brez

DDV).  

Sprejeti

program vključuje obnovo objektov vodnogospodarske infrastrukture, objektov v

lasti oseb javnega prava oziroma občinskih infrastrukturnih in drugih javnih

objektov, izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari in obnovo posebnih

objektov – kulturnih spomenikov ter stavb v lasti oseb zasebnega prava kjer

ocena škode znaša več kot 2.500 evrov kot tudi obnovo zemljišč.  

Na podlagi

programa odprave posledic novembrskih poplav leta 2012, se lahko izvedejo

postopki za odpravo posledic po naravni nesreči, saj je v najkrajšem možnem

času potrebno začeti z izvedbo obnove na prioritetnih objektih vodne

infrastrukture, lokalne infrastrukture in 

sanacije plazov.

Za leto

2013 so predvidena sredstva v višini 22,2 mio EUR. Sredstva so zagotovljena v

proračunski rezervi RS. V nadaljnjih letih obnove (predvidoma od leta 2014 do

2017) se sredstva zagotavljajo v okviru integralnih postavk MKO v okviru

sredstev za izvedbo ukrepov za obnovo stvari. Natančnejša opredelitev dinamike

bo določena z letnimi programi.

***


< ODBOR ZA KMETIJSTVO ZA BOLJŠE EVIDENCE O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH