20.10.2018 Starost: 5 let

5. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 10. 2018 - Vlada RS je na svoji 5. redni seji med drugim izdala spremembo uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike in prerazporedila sredstva za namen ohranitve izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih območjih ter za subvencioniranje tržnih najemnin. Prav tako pa je sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami med 4. in 6. majem 2018, Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018.


Uredba o spremembi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
Uredba je doslej predvidevala administrativna preverjanja stroškov dela zaposlenih na ministrstvih po izplačilih iz državnega proračuna in pred povračilom iz bruseljske blagajne. S ciljem pospešitve koriščenja evropskih sredstev se s spremembo uredbe sedaj takšen način preverjanj uvaja tudi za stroške drugih obdavčljivih osebnih prejemkov, ki se izplačujejo fizičnim osebam in izhajajo iz avtorskih, podjemnih oz. drugih pogodb.

Prerazporeditev sredstev za namen ohranitve izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih območjih ter za subvencioniranje tržnih najemnin
Vlada je z namenom ohranitve izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih območjih iz splošne proračunske rezervacije razporedila sredstva na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z uveljavitvijo Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS) so na področju kmetijstva nastale določene obveznosti, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Zato je vlada Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razporedila sredstva v višini 268 tisoč evrov. Sredstva se namenijo za izplačilo enkratnega nadomestila kmetom za površine, ki so bile upravičene iz naslova ukrepov kmetijske politike za leto 2017, na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča pa niso več del ozemlja Slovenije.


Vlada je Ministrstvu za okolje in prostor prerazporedila okoli 1,4 milijona evrov za subvencioniranje tržnih najemnin. V skladu s 121. b členom Stanovanjskega zakona so prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem upravičeni do subvencije tržne najemnine, v primeru ko izpolnjujejo pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja in ga ne dobijo, ker občine ne zgradijo zadostnega števila stanovanj. V takem primeru, lahko najamejo stanovanje na trgu in zaprosijo za subvencijo k tržni najemnini v skladu z zakonskimi določbami. Sredstva za take upravičence zagotavljata državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskega proračuna. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

Vlada je Finančni upravi RS s prerazporeditvijo pravic porabe zagotovila okoli 1,7 milijona evrov za dokončanje razvoja IT projektov podpore pobiranju dajatev in prenovo začetih ter za plačilo poštnine, predujmov za insolvenčne postopke ter stroške cenilcev v postopkih izvršb.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< NADALJEVANJE POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2019