08.10.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

48. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 8. 10. 2009 – Vlada RS je na 48. redni seji med drugim sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o poslancih in ga predložila v zakonodajni postopek v Državni zbor.  S predlagano spremembo zakona o poslancih bo

odpravljena interesna nezdružljivost poslanca in hkrati župana lokalne

skupnosti ter preprečen konflikt interesov med državnim in lokalnim nivojem.

Vlada RS tudi ocenjuje, da je predlagan rok za začetek uporabe spremenjenega

zakona (po opravljenih volitvah v Državni zbor RS leta 2012) primeren, saj bodo

tako v naprej znani pogoji za opravljanje funkcije poslanca oziroma župana.

Vlada RS svoje stališče utemeljuje z nujno

ločitvijo državnega in lokalnega nivoja oblastnega urejanja tako po

funkcionalni, organizacijski kot tudi po personalni plati, kar je povezano z

organizacijo oblasti, ki se nanaša na razmerja med državnim in lokalnim

nivojem. Pri preverjanju nezdružljivosti na lokalni ravni (člani občinskih

svetov, župani in podžupani) s funkcijami v državnih organih je treba  upoštevati več ustavnih načel:
·       

načelo delitve oblasti, kjer je poudarjena

samostojnost zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti;
·       

načelo decentralizacije oblasti, na katerem

temelji neodvisnost in samostojnost lokalne samouprave;
·       

načelo predstavniške demokracije, ki poudarja

vezanost predstavnikov ljudstva nosilcu suverenih pravic, t.j. ljudstvu samemu.

Predlagana spremembo zakona je utemeljena tudi z

ustavno določenim mandatom poslancev, v katerem poslanci zastopajo interese

vseh državljanov, vendar je zaradi opravljanja dvojne funkcije nekaterih

poslancev ta interes lahko ogrožen. Vlada RS v zvezi s tem ugotavlja, da se

druge ureditve primerjalno gledano glede nezdružljivosti funkcij na državni in

lokalni ravni med seboj sicer razlikujejo.

Tudi Svet Evrope je opredelil, da

naj bi bila  nezdružljivost funkcij na

državni in lokalni ravni upravičena v primeru hkratnega opravljanja izvršilnih

funkcij v lokalni skupnosti in v nadzornih državnih organih in tudi takrat,

kadar se v okviru ene funkcije lahko izvršujejo pooblastila, ki imajo odločujoč

vpliv na pravice in pravne koristi lokalne skupnosti. Zato za Svet Evrope tudi

ni sprejemljivo hkratno opravljanje dveh funkcij na različnih nivojih

lokalne  samouprave.

Velik poudarek izogibanju

konfliktov interesov je dalo tudi Ustavno sodišče RS z odločitvijo, da ni

protiustavna ureditev nezdružljivosti funkcije med nalogami in funkcijami na

državni ravni in funkcijami na lokalni ravni. Sodišče je v primeru  vprašanja nezdružljivosti funkcij na lokalni

ravni z opravljanjem dela v državnih organih zapisalo, da določba tretjega

odstavka 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi temelji na določbi 144. člena

Ustave RS, ki nalaga državnim organom, da nadzorujejo zakonitost dela organov

lokalnih skupnosti, in na tretjem odstavku 140. člena Ustave RS, ki določa, da

v zadevah, ki jih na organe lokalne skupnosti prenese država, opravljajo

državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo organov lokalnih

skupnosti. Uresničevanje

 * * *


< OKTOBRSKO PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ