24.07.2015 Starost: 8 let

47. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 7. 2015 - Vlada RS je na 47. redni seji med drugim sprejela predloga novega Zakona o javnem naročanju, predlog novele Zakona o prostovoljstvu in besedilo Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020. Vlada se je tudi seznanila s Poročilom o izvedenih aktivnostih za pomoč socialno najšibkejšim državljanom Republike Slovenije ter s Poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013 za obdobje januar–junij 2015. Vlada je tudi izdala Uredbo o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov, novelo Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, spremembe Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, novelo Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi, dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2015 ter stališče do predloga Varuha človekovih pravic glede problematike kategorizacije javnih cest.


Predlog Zakona o javnem naročanju
Predlog novega zakona v slovenski pravni red v celoti prenaša novi evropski direktivi s področja javnega naročanja, njegove rešitve pa bodo omogočile bolj transparentne, krajše in učinkovitejše postopke. Nov sistem spodbuja inovativnost in izbor izvajalcev na podlagi najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo, pri čemer za določene specifične storitve eksplicitno prepoveduje zgolj ceno kot edino merilo za izbor (npr. inženirske ali arhitekturne storitve).

Zakon ima pomemben socialni učinek, saj se pri javnem naročanju preprečuje sodelovanje tistih subjektov, ki ne spoštujejo delovne zakonodaje zaradi kršitev plačil v zvezi z delom, so bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev ali ne izpolnjujejo obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti oziroma nimajo predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (t.i. REK obrazci). Izključeni bodo tudi subjekti z neobičajno nizko ceno, če bo ta nizka zaradi kršitev delovne, socialne ali okoljske zakonodaje.

Predlog novega zakona o javnem naročanju vključuje tudi več rešitev kot posledico prizadevanj, da bi čim bolj poenostavili in debirokratizirali javno naročanje, vendar je bilo treba pri tem upoštevati omejitve veljavne zakonodaje EU. Kljub temu bo v novem sistemu večji poudarek na elektronskem naročanju, odločitve bodo objavljene na portalu javnih naročil, zmanjšali se bodo stroški vročanja in s tem tudi skrajšali postopki, ponudniki pa bodo v vseh državah članicah EU lahko uporabljali enoten obrazec za izkazovanje usposobljenosti, ki ga bodo lahko tudi večkrat uporabili.

Pri pripravi besedila zakona je Ministrstvo za javno upravo sodelovalo z vsemi resornimi ministrstvi ter drugimi državnimi organi, osnutek zakona je bil tudi v javni obravnavi, v kateri je ministrstvo prejelo predloge s strani 45 različnih deležnikov. V času javne obravnave je bila organizirana tudi javna predstavitev osnutka zakona. Predlog zakona je bil po javni obravnavi predložen v medresorsko usklajevanje, osnutek zakona pa je bil predstavljen tudi socialnem partnerjem na Ekonomsko socialnem svetu.

Vlada RS je sprejem predloga zakona pospremila že z dvema pomembnima odločitvama, na podlagi katerih bo jeseni sledila prenova sistema zelenega javnega naročanja in priprava smernic za učinkovitejšo izvajanje javnih naročil na pomembnejših vsebinskih in procesnih področjih.

Predlog novele Zakona o prostovoljstvu
Z Zakonom o prostovoljstvu se je področje prostovoljstva v Republiki Sloveniji prvič normativno uredilo in določilo minimalne pogoje za prostovoljce in prostovoljske organizacije, za organiziranje in opravljanje organiziranega prostovoljskega dela (usposabljanje prostovoljcev, zagotavljanje njihove varnosti, povračilo stroškov, spremljanje in podporo njihovemu delu ter ustrezno zavarovanje).

Pri izvajanju zakona v praksi ter ob pripravi skupnih letnih poročil o prostovoljstvu se je pokazalo, da nekatere zakonske določbe ne omogočajo učinkovitega izvajanja organiziranega prostovoljstva.

Vsled temu je bila v začetku leta 2014 na Ministrstvu za notranje zadeve ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev Zakon o prostovoljstvu. Delovna skupina je pripravila osnutek predloga sprememb in dopolnitev zakona, ki gre predvsem v smeri poenostavitve poročanja o opravljenem prostovoljskem delu, ureditve izvajanja prostovoljskega dela v javnih zavodih, manjše spremembe pa so predlagane tudi pri kazenskih določbah.

Pri pripravi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu so pripravljavci sledili predvsem naslednjim ciljem:

  • poenostaviti poročanje o opravljenem prostovoljskem delu,
  • odprava dodatnih administrativnih bremen,
  • poenostavitev opravljanja prostovoljskega dela v osebah javnega prava (na podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne sluţbe) ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne sluţbe pridobile koncesijo, in katerih delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno.

Pri oddaji poročil o opravljenem prostovoljskem delu, ki jih prostovoljske organizacije enkrat letno pripravijo, je v predlogu zakona zahtevanih manj podatkov, saj se je tekom izvajanja zakona izkazalo, da določeni podatki niso bistveni pri statistični obdelavi.

Pri izvajanju zakona se je pokazalo, da predvsem pri opravljanju prostovoljskega dela v javnih zavodih, sklepanje dogovora s prostovoljsko organizacijo, ki nato poroča tudi za opravljeno prostovoljko delo opravljeno v javnih zavodih, predstavlja za obe strani preveliko obremenitev oz. administrativno oviro. Člen je po novem spremenjen na način, da bodo tudi organizacije (iz 7. člena), ki izpolnjujejo vse zakonsko določene pogoje, poročale AJPES-u o opravljenem prostovoljskem delu in se skladno z zakonom vpisale v vpisnik prostovoljskih organizacij.

Predlog zakona prinaša spremembe pri pogojih, ki so potrebni za vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij. Z uveljavitvijo predlaganega zakona se bodo v vpisnik prostovoljskih organizacij lahko poleg določenih pravnih oseb zasebnega prava vpisale tudi osebe javnega prava na podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe ali osebe zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje je s posebnim zakonom opredeljeno kot nepridobitno.

Več si preberite TU.

* * *


< 16. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS