04.10.2019 Starost: 4 let

46. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 10. 2019 – Vlada RS je na svoji 46. redni seji med drugim potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov - Zakona o davčnem postopku, Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela. Vlada je določila tudi besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela ter sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju in Uredbo o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Prav tako pa je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter sprejela posodobljen Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Vlada pa se je seznanila tudi s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca junija 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.


Potrditev sprememb štirih davčnih zakonov - Zakona o davčnem postopku, Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Vlada je potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, ki predstavljajo nov korak v smeri davčne optimizacije. V DZ RS tako pošilja predloge novel Zakona o davčnem postopku, Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

Predlogi med drugim vključujejo znižanje davčne stopnje v 2. in 3. dohodninskem razredu, dvig splošne olajšave, uvedbo linearne dodatne splošne olajšave in uvedbo 7 % minimalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Eno od vodil pri pripravi sprememb je bilo tudi, da se prepreči negativen učinek na razpoložljivi dohodek prejemnikov minimalne plače. Po 100 % razbremenitvi regresa vseh prispevkov in dohodnine do višine povprečne plače, na podlagi katere se je država že v letošnjem letu v korist zaposlenih odpovedala 90 milijonom evrov, vlada nadaljuje s prizadevanji za davčno optimizacijo.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Predlog sprememb, ki je v celoti usklajen s socialnimi partnerji in potrjen v okviru Ekonomsko socialnega sveta, zasleduje dva osnovna cilja, in sicer podaljševanje delovne aktivnosti in zagotavljanje primernega dohodka za varno starost ter posledično izboljšanje socialnega položaja vseh upravičencev do pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Posebna pozornost je posvečena zvišanju socialne varnosti najranljivejših skupin v okviru pokojninskega sistema.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela
Predlog sprememb zakona predvideva zvišanje minimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost, in sicer iz 350 EUR bruto na 530,19 EUR bruto. S tem
izenačujemo višino nadomestila z osnovnim zneskom minimalnega dohodka, ki danes znaša 402 EUR neto.

Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju in Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
Z Uredbo o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju prenašamo določila o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa. Skupne metode ocenjevanja hrupa se uporabljajo za izdelavo strateških kart hrupa, ki so podlaga za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom. Metode ocenjevanja hrupa, določene v prilogi direktive, se morajo za izdelavo strateških kart hrupa uporabljati od 31. decembra 2018 dalje. Strateške karte hrupa, izdelane z modelnim izračunom in uporabo skupnih metod ocenjevanja hrupa, bo treba prvič izdelati do avgusta 2022 s prometnimi podatki za leto 2021.

Sprememba Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo.

Posodobljen Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah
Vlada je sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, s katerim se nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, sprejet s sklepom vlade 15. 4. 2004. S sklepom je vlada naložila ministrstvom in vladnim službam, ki so izvajalci nalog določenih v državnem načrtu, da v roku šestih mesecev po sprejetju načrta, izdelajo oziroma uskladijo priloge in dodatke k državnemu načrtu, ki so v njihovi pristojnosti in jih dostavijo Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca junija 2019
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca junija 2019 izdanih 434 odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. javne razpise v vrednosti 2,4 milijarde evrov, kar je 78 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Od tega je 943,2 milijona evrov Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 743,4 milijona kohezijski regiji Zahodna Slovenija, 702,9 milijonov evrov Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji. Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca junija na terenu izvajalo že za nekaj manj kot dve milijardi evrov oziroma 64 odstotkov programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih nekaj več kot 808 milijonov evrov, kar je 26 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca junija 2019 Evropski komisiji posredovala za 758 milijonov evrov zahtevkov za plačila oz. 25 odstotkov razpoložljivih sredstev. Do konca avgusta se je ta znesek povečal na 779 milijonov evrov.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI