20.07.2015 Starost: 7 let

46. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 7. 2015 - Vlada RS je na 46. redni seji med drugim začela razpravo o razrezu proračunskih izdatkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017 ter se seznanila z informacijo o spremembi povprečnine za financiranje zakonskih nalog občin in zagotavljanju pravic porabe za finančno izravnavo. Vlada je tudi sprejela novelo Uredbe o odlagališčih odpadkov ter novelo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, mnenje o predlogu novele Zakona o lokalnih volitvah ter sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava.


Razrez proračunskih izdatkov za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017
V skladu z usmeritvami vlade, sprejetimi na prvi proračunski seji 19. 6. 2015 je Ministrstvo za finance pripravilo predlog Izhodišč za pripravo predlogov proračunov države za leti 2016 in 2017.

Pri tem so bili upoštevani naslednji dokumenti:

  • Ukrepi za nadaljnjo javnofinančno konsolidacijo, ki ga je vlada sprejela 22. 4. 2015,
  • Nacionalni reformni program 2015 – 2016, ki ga je vlada sprejela 29. 4. 2015,
  • Program stabilnosti – Dopolnitev 2015, ki ga je vlada sprejela 29. 4. 2015,
  • Priporočila Evropske komisije za priporočila Evropskega Sveta glede Nacionalnega reformnega programa 2015 – 2016 in Programa stabilnosti – dopolnitev 2015,
  • Informacija za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2016 in 2017, ki jo je vlada sprejela 19. 6. 2015.

Zastavljene ciljne vrednosti odhodkov in deficita proračuna, določene 19. 6. 2015, znašajo:

 

  • za leto 2016 znaša zgornja meja odhodkov 9.271,6 mio EUR, proračunski primanjkljaj po denarnem toku ne sme presegati 1,95 % BDP;
  • za leto 2017 znaša zgornja meja odhodkov 9.114,9 mio EUR, proračunski primanjkljaj po denarnem toku ne sme presegati 1,82 % BDP.

Za doseganje teh ciljnih vrednosti so bili v predlaganem razrezu odhodkov že upoštevani učinki ukrepov, ki jih je vlada dogovorila 22. 4. 2015 ter ukrepi, ki so jih ministrstva in vladne službe posredovali ministrstvu za finance.

Da bi bilo mogoče začeti s pripravo državnega proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti uporabnikov državnega proračuna, je ministrstvo za finance pripravilo predlog Razreza proračunskih odhodkov po predlagateljih finančnih načrtov za nadskupino tipov postavk 1 Integralna sredstva. Ostale kategorije odhodkov proračuna so zgolj informativno predstavljene v okvirnem Razrezu proračunskih odhodkov po nadskupinah tipov postavk 2 Namenska sredstva, 3 EU sredstva in 4 Integralna sredstva – slovenska udeležba, saj ministrstvo še ne razpolaga s končnimi ocenami le-teh.

Vlada je na seji tako opravila razpravo, dokončni razrez pa bo znan po nadaljnjih usklajevanjih v prihodnjih tednih.

Informacija o spremembi povprečnine za financiranje zakonskih nalog občin in zagotavljanju pravic porabe za finančno izravnavo
Vlada RS se je seznanila z informacijo o spremembi povprečnine za financiranje zakonskih nalog občin in načinu zagotavljanja sredstev za plačilo finančne izravnave iz državnega proračuna ter sprejela predlog prerazporeditev pravice porabe na postavko Tekoča proračunska rezerva pri ministrstvu za finance.

Državni zbor je 13. 7. 2015 sprejel spremembo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, s katero je določil, da bo višina povprečnine za občine od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 znašala 519 evrov. S tem se obseg primerne porabe občin povečuje. Ob dani višini dohodnine, ki je občinski vir, je razliko do povečane primerne porabe potrebno zagotoviti s finančno izravnavo iz državnega proračuna. Posledično to pomeni, da je potrebno za finančno izravnavo zagotoviti 18,6 mio evrov več, kot je bilo prvotno načrtovano.

Vlada je naložila vsem ministrstvom in vladnim službam, da v sodelovanju z ministrstvom za finance nadaljujejo usklajevanja in pripravijo predloge za prerazporeditev pravice porabe na postavko Tekoča proračunska rezerva pri ministrstvu za finance.

Trenutna situacija glede zagotavljanja financiranja finančne izravnave v drugi polovici letošnjega leta je naslednja:

 

  • ministrstvo za finance zagotovi 3,42 mio € znotraj svojega finančnega načrta;
  • vladni proračunski uporabniki s prerazporeditvami v tekočo proračunsko rezervo zagotovijo 3,71 mio €;
  • vlada naloži Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ministrstvu za kulturo, da pripravita predlog prerazporeditve v tekočo proračunsko rezervo za namen financiranja finančne izravnave za občine v višini 21.458 € za Urad oziroma 160.728 € za ministrstvo za kulturo.

Za manjkajoča sredstva Ministrstvo za finance nadaljuje pogovore s proračunskimi uporabniki glede zagotavljanja prihrankov do konca letošnjega leta in ponovno poroča vladi o predlogih rešitev do konca septembra 2015.

Ministrstvo za finance na podlagi pripravljenih predlogov ministrstev oz. vladnih služb izvrši prerazporeditve v splošno proračunsko rezervacijo in nato pripravi gradivo za razporeditev sredstev na postavko Dopolnilna sredstva občinam za namen finančne izravnave ter ga posreduje vladi v sprejem.

Več si preberite TU.

* * *


< 10. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS