10.07.2015 Starost: 8 let

45. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 7. 2015 - Vlada RS je na 45. redni seji med drugim sprejela prvi Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, se seznanila z informacijo o predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije, sprejela Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 ter Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2014. Vlada RS se je tudi seznanila z delom Medresorske delovne skupine za izvajanje sprejetih zavez na 5. ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije ter dopolnila Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za izvajanje sprejetih zavez na 5. ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije.


Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, sprejeta na seji vlade 24. aprila 2015, v III. poglavju opredeljuje izvedbeni načrt, ki določa način doseganja specifičnih ciljev operativnega programa.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je prejela predloge posredniških organov za izvedbeni načrt in jih ocenila z vidika njihovega prispevanja k ciljem evropske kohezijske politike in pripravila predmetni izvedbeni načrt.

Izvedbeni načrt predstavlja podlago za pripravo državnega proračuna za leti 2016 in 2017 ter operacionalizacijo proračuna za leto 2015. Del sredstev za leta 2015, 2016 in 2017 je razporejenih po neposrednih proračunskih uporabnikih v delu, kjer so izpolnjeni pogoji. Ker pa so nekateri ključni strateški dokumenti še v pripravi, poleg tega pa še ni na voljo podatkov, ki bi omogočali vključevanje regijskih projektov, je v tem trenutku razporeditev po neposrednih proračunskih uporabnikih še zelo omejena.

Izvedbeni načrt se deli na dva dela. Prikaz izvedbenega načrta po prednostnih oseh in neposrednih proračunskih uporabnikih se sprejme z odlokom, prikaz izvedbenega načrta, ki je podrobneje razčlenjen po prednostni osi, prednostni naložbi, neposrednih proračunskih uporabnikih, skladih, kohezijskih regijah in letih pa objavi SVRK na spletni strani www.eu-skladi.si.

Informacija o predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije
Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja Energetski koncept Slovenije. Skladno z Energetskim zakonom se »z Energetskim konceptom Slovenije na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določijo cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.«

Da bi v proces priprave vključili mnenja čim širše javnosti, je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo posvetovalni dokument in ga javnosti predstavilo 2. junija 2015. Namenjen je predvsem strokovni javnosti, oblikovalcem politik na področjih, povezanih z energetiko, nevladnim organizacijam ter zainteresiranim državljankam in državljanom, da podajo odzive na predloge in vizijo Ministrstva za infrastrukturo. S tem želimo začeti razpravo o možnih poteh do uresničitve zastavljenih ciljev.

V pripravi predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije smo izhajali iz dejstva, da smo v Sloveniji omejeni z naravnimi danostmi, našim geopolitičnim položajem in zavezami Evropskega sveta o prehodu v nizkoogljično družbo. Vendar lahko te omejitve za slovensko gospodarstvo, čigar znaten delež predstavlja tudi energetika, predstavljajo velik izziv in potencial za razvoj. Energetika ni sama sebi namen, temveč mora predstavljati temelj za razvoj družbene blaginje in je torej v službi državljanov in gospodarstva.

V dokumentu Ministrstvo za infrastrukturo podaja usmeritve z ambicioznimi cilji na različnih področjih energetske politike do leta 2035 oz. 2055. Investicije in razvoj so namreč dolgoročne in odločitve so potrebne zdaj za realizacijo projektov v nadaljnjih desetih oz. petnajstih letih.

Dokument ne govori o posameznih projektih, temveč podaja strateške usmeritve, postavlja političen okvir, znotraj katerega pa je pot odprta prosti poslovni pobudi podjetij in posameznikov.

Na osnovi odzivov javnosti ter dolgoročnih energetskih bilanc bo Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo osnutek Energetskega koncepta Slovenije. Osnutek bo nato medresorsko usklajen, opravljeni bodo tudi vsi postopki presoje vplivov na okolje, ki bodo potrebni, preden bo osnutek Energetskega koncepta Slovenije posredovan v potrditev vladi.

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si preberite TU.

* * *


< SESTANEK NA TEMO PREHODA V ZELENO GOSPODARSTVO