23.09.2019 Starost: 4 let

44. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 9. 2019 - Vlada RS je na svoji 44. redni seji med drugim določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021 ter sprejela predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Sprejet je bil tudi Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020–2023, katerega so pripravili na MGRT. Vlada se je seznanila s poročilom projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin in se seznanila z analizo plač v javnem sektorju za leto 2018 in s poročilom o gibanju in stanju davčnega dolga na dan 31. december 2018. Vlada pa je sprejela tudi odgovore na več poslanskih vprašanj, in sicer v zvezi s povečanjem števila zaposlenih v javnem sektorju in državni upravi, v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, v zvezi z dostopom do čiste pitne vode in v zvezi z regionalno infrastrukturo.


Predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021
Vlada je danes določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021, ki zasledujeta fiskalno pravilo. Slednje predvideva postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov državnih proračunov brez zadolževanja. Odhodki so za prihodnje leto določeni v višini 10,35 milijarde evrov, kar je 1,9 % več kot v rebalansu letošnjega proračuna, prihodki pa se bodo po načrtih zvišali za 4,5 % na nekaj manj kot 10,82 milijarde evrov.

Vlada je pri pripravi predlogov proračunov, ki ju pošilja DZ v sprejem in Fiskalnemu svetu RS v oceno, med drugim upoštevala Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 in jesensko gospodarsko napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Zaradi napovedanega umirjanja gospodarske rasti v prihodnjem letu je vlada zgornjo mejo dovoljenih odhodkov za leto 2020 v predlogu proračuna v primerjavi z julija potrjenim razrezom znižala za 100 milijonov evrov na 10,35 milijarde evrov, kar je 1,9 % več kot v rebalansu letošnjega proračuna. Prihodki so v predlogu proračuna za leto 2020 načrtovani v višini nekaj manj kot 10,82 milijarde evrov, kar je 4,5 % več kot v rebalansu proračuna za leto 2019. Načrtovani proračunski presežek za leto 2020 tako znaša 467,9 milijona evrov oziroma 0,9 % BDP.

V predlogu proračuna za leto 2021 so prihodki načrtovani v višini dobrih 11,11 milijarde evrov, kar je 2,7 % več kot v predlogu proračuna za 2020. Odhodki bodo po načrtih dosegli nekaj manj kot 10,46 milijarde evrov, kar je 105 milijonov evrov več od odhodkov, načrtovanih v predlogu proračuna za 2020. Načrtovani proračunski presežek za leto 2021 znaša 656,6 milijona evrov oziroma 1,2 % BDP.

Vlada bo skupaj s predlogoma proračunov za prihodnji dve leti DZ predložila še spremljajoče dokumente – Proračunski memorandum za leti 2020 in 2021, predlog Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 ter ostale dokumente, ki so obvezni sestavni del proračunskega paketa. V predlogu zakona o izvrševanju proračunov je določena tudi povprečnina za občine, in sicer za leto 2020 v višini 589,11 evra in za leto 2021 v višini 588,30 evra.

Predlog zakona določa tudi letni dodatek za upokojence za leto 2020, ki ga bomo izplačali v naslednjih zneskih:
- pri pokojninah v znesku do 500 evrov se letni dodatek izplača v višini 440 evrov;
- pri pokojninah v znesku od 500,01 evra do 600 evrov se letni dodatek izplača v višini 300 evrov;
- pri pokojninah v znesku od 600,01 evra do 700 evrov se letni dodatek izplača v višini 240 evrov;
- pri pokojninah v znesku od 700,01 evra do 860 evrov se letni dodatek izplača v višini 190 evrov;
- pri pokojninah v znesku, višjem od 860,01 evra, se letni dodatek izplača v višini 130 evrov.

Za letni dodatek upokojencem bo v letu 2020 namenjenih 145 milijonov evrov.

Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi
Na področju kulture se že od leta 2009 beleži vpad investicijskih in razvojnih vlaganj. Da bi zagotovili enakomeren razvoj na področju kulture, konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju, ohranjanje najbolj ogrožene kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin, bodo sredstva v sklopu predlaganega zakona namenjena za določene nujne programe, kot so: sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah, s sofinanciranjem nakupa ali obnov bibliobusov, ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter digitalizacija kulturne dediščine, gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju, zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti ter odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *

 

 


< MINISTER ZAJC POZDRAVIL DELOVNO SKUPINO ZA OPTIMIZACIJO UPRAVLJANJA Z DIVJIMI ZVERMI