29.06.2015 Starost: 8 let

43. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 6. 2015 - Vlada RS je na 43. redni seji, dne 24. 6. 2015, med drugim sprejela predlog novele Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, predlog novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, novelo Zakona o varstvu okolja, spremembo Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, novelo Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 ter Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2015.


Predlog novele Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015
Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo v drugi polovici leta 2015 omogočile izvajanje tistih nalog občin, ki se financirajo iz naslova primerne porabe.

Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih principov, saj so ta opredeljena v 2. členu Zakona o javnih financah (ZJF). Tem načelom predlog zakona tudi sledi, prav tako pa sledi tudi ostali ureditvi, kot jo določa ZFO-1.

S predlaganim zakonom se za drugo polletje 2015 določa povprečnino v višini 514,22 evrov, ki je za 13,39 evra višja od povprečnine, določene z veljavnim ZIPRS1415. S povečano povprečnino se bo obseg primerne porabe občin povečal za razliko med ocenjenim znižanjem izdatkov občin in znižanjem, ki je doseženo s sistemskimi spremembami. Obseg dohodnine, ki v letu 2015 pripada občinam, je določen z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) in znaša 54% dohodnine. Ta delež se s spremembami zakona ne spreminja. Sredstva za financiranje višje povprečnine bo potrebno zagotoviti s povečanjem finančne izravnave iz državnega proračuna.

Zakon v prehodni določbi določa tudi način zagotavljanja višje finančne izravnave za mesec julij 2015 in sicer se bo razlika poplačala pri izplačilu finančne izravnave za mesec avgust. Hkrati se v prehodni določbi določa tudi, da se za mesec julij 2015 razlika med prihodki iz 14. člena ZFO-1 občinam nakazuje tedensko do konca leta 2015.

Predlog novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Predlog novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti širi uporabo določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) o načelih ravnanja in postopkih ravnanja iz 2. in 5. poglavja zakona tudi za stvarno premoženje v lasti Banke Slovenije, ki bo s spremembo in dopolnitvijo vključena v opredelitev pojma osebe javnega prava. Banka Slovenije je namreč skladno z Zakonom o Banki Slovenije, pravna oseba javnega prava sui generis, ki ima v poslovnem registru Slovenije vpisano posebno unikatno pravnoorganizacijsko obliko centralna banka. Za premoženje v lasti Banke Slovenije bo tako z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev ZSPDSLS zagotovljena uporaba določb ZSPDSLS tudi za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem, in sicer predvsem uporaba določb o načelih ravnanja in postopkih ravnanja iz 2. in 5. poglavja ZSPDSLS, če te vsebine z zakonom niso določene drugače. Prav tako bo s spremembo bolj natančno opredeljeno, katere vsebine zakona veljajo tudi za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov kot tudi s stvarnim premoženjem Banke Slovenije in javnih podjetij, če te vsebine s posebnim zakonom niso določene drugače.

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si preberite TU.

* * *


< NA SEJI PREDSEDSTEV O NADALJNJIH KORAKIH GLEDE POVPREČNINE ZA DRUGO POLOVICO 2015