19.06.2015 Starost: 8 let

42. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 6. 2015 - Vlada RS se je na 42. redni seji med drugim seznanila z Analizo plačnega sistema javnega sektorja in določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede izboljšave plačnega sistema javnega sektorja, odprave anomalij in politike plač v javnem sektorju v obdobju 2016 – 2020. Seznanila se je tudi s spremembo Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 in sprejela odgovor na Mnenje Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu novele ZIPRS za leti 2014 in 2015.


Odgovor na Mnenje Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu novele ZIPRS za leti 2014 in 2015
Ministrstvo za finance je 15. junija 2015 od Generalnega sekretariata Vlade RS prejelo Mnenje Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415). Na mnenje, ki se nanaša na stabilnost financiranja lokalne samouprave in ukrepe za zniževanje stroškov občin, daje vlada naslednji odgovor:

V Dogovoru o višini povprečnine za leto 2015 se je vlada zavezala, da bo v letu 2015 sprejela sistemske ukrepe za znižanje stroškov izvajanja z zakonom določenih nalog občin in do 30. 6. 2015 z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin z učinkom 22,8 mio evrov na letni ravni, ali pa zagotovila sredstva na drug način.

Novela ZIPRS1415, ki je v obravnavi, je bila pripravljena in predložena Državnemu zboru 7. maja, v času, ko je priprava sistemskih sprememb za nižanje stroškov občin še intenzivno potekala. Novela daje pravno podlago za učinkovito porabo sredstev kohezijske politike v programskem obdobju 2014 do 2020. Kot je bilo pojasnjeno že na seji Državnega sveta, pogovori v zvezi z znižanjem stroškov občin še vedno potekajo in so v zaključni fazi. Po zaključku pogovorov bo vlada pripravila novo novelo ZIPRS, tako da bodo zaveze iz Dogovora v celoti spoštovane.

Vlada je na seji dne 12. 6. 2015 obravnavala tretje poročilo o aktivnostih ministrstev v zvezi z nižanjem stroškov občin in ugotovila, da se s predlaganimi in uveljavljenimi spremembami predpisov stroški občin v letu 2015 znižujejo za okrog 9 mio evrov. Ukrepi se še vedno dopolnjujejo. Vlada RS pripravlja predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, s katero bo za obdobje od julija do decembra 2015 uveljavljena višja povprečnina. S povečano povprečnino se bo obseg primerne porabe občin povečal za razliko med dogovorjenim znižanjem izdatkov občin in znižanjem, ki je doseženo s sistemskimi spremembami, to je za 13,7 mio evrov. Ker je obseg dohodnine, ki je občinski vir, v letu 2015 nespremenljiv, bo razliko potrebno zagotoviti s povečanjem finančne izravnave iz državnega proračuna.

Več si preberite TU.

* * *


< ZDRUŽENJA OBČIN POZVALA K OHRANITVI SEDANJE VIŠINE POVPREČNINE, VLADA PREDLAGA POVPREČNINO 514,22 EVROV