15.06.2015 Starost: 8 let

41. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 6. 2015 - Vlada RS se je na 41. redni seji med drugim seznanila s poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, sprejela pa je tudi Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, predlog novele Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015, novelo Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev ter Uredbo o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.


Poročilo Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir
Vlada RS se je seznanila s tretjim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in pooblašča ministra, pristojnega za lokalno samoupravo, da predlog za zmanjšanje stroškov občin predstavi združenjem občin. Obenem je vlada sklenila, naj ministrstva nadaljujejo z aktivnostmi za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, saj predvideno znižanje stroškov na letni ravni še ni doseženo.

Po sestanku predsednika vlade s predstavniki združenj občin v novembru 2014 je vlada (ministrstva) pripravila spisek ukrepov za zmanjšanje stroškov občin. Ukrepi so bili razdeljeni v tri skupine: ukrepi, ki jih je mogoče uveljaviti takoj in zadevajo podzakonske predpise ali navodila ministrstev, ukrepi, ki zahtevajo zakonski poseg in jih je mogoče uveljaviti skupaj s proračunom za leto 2015 (Zakon o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin) in ukrepi, ki zahtevajo sistemski razmislek in naj bi bili pripravljeni do konca leta 2015. Prva in druga skupina ukrepov sta že bili uveljavljeni, v tretjo skupino ukrepov pa sodijo kompleksnejše naloge, ki zahtevajo daljše usklajevanje in daljše roke za njihovo izvedbo.

Vsebina ukrepov iz tretje skupine je neposredno povezana z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2015, ki ga je vlada 29. 1. 2015 podpisala z reprezentativnima združenjema. Z dogovorom se je vlada zavezala, da bo do 30. 6. 2015 z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin za 22,8 mio EUR na letni ravni ali na drug način zagotovila sredstva. Hkrati sta se obe strani zavezali, da bosta v letu 2015 skupaj sproti spremljali in usklajevali ocene učinkov ukrepov, ki se bodo uveljavili v letu 2015 z namenom, da se znižajo stroški občin in zmanjšajo administrativna bremena pri izvrševanju z zakoni določenih nalog občin.

Vlada je 22. 1. 2015 sprejela sklep v zvezi s pripravo prioritetnih sistemskih sprememb predpisov, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo administrativnih ovir, 16. 4. 2015 pa se je seznanila s prvim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in naložila ministrstvom, da pospešijo aktivnosti za realizacijo sklepa v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin. Vlada je namreč naložila pristojnim ministrstvom, da predložijo predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin in odpravo ugotovljenih administrativnih ovir vladi tako, da bo njihova uveljavitev mogoča do konca junija 2015, razen v primeru, ko se z reprezentativnimi združenji občin dogovorijo drugačni roki uveljavitve.

Z drugim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir se je vlada seznanila 28. 5. 2015 in naložila ministrstvom, da pospešijo aktivnosti za realizacijo sklepa v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin ter, da najkasneje do 5. 6. 2015 predlagajo dodatne ukrepe.

Ministrstva so do 5. 6. 2015 posredovala na MJU dodatne predloge. Na podlagi tega je MJU pripravilo novo poročilo, v katerem ugotavlja, da znesek še vedno ne dosega dogovorjenega zneska iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 v višini 22,8 mio EUR na letni ravni.

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si preberite TU.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 15. DO 19. JUNIJA 2015