19.07.2019 Starost: 3 let

40. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 7. 2019 - Vlada RS se je na svoji 40. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin in z Analizo ocene finančnega učinka na proračune občin kot posledica spremenjenih izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest in nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h kolektivnim pogodbam v decembru 2018. Sprejela je Strategijo na področju migracij, odločila o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 ter izdala spremembe Uredbe o podatkih registra nepremičnin in spremembe Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja. Vlada RS pa je izdala tudi Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in sprejela Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 ter se seznanila z informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Vlada RS je seznanila tudi s Poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji in Poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018 ter med drugim odgovorila na poslanski vprašanji v zvezi s prioritetami predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije ter v zvezi s plačami funkcionarjev.


Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin
Ministrstva prednostno in pospešeno pripravljajo predloge sprememb predpisov v skladu s časovnim načrtom, določenim v poročilu delovne skupine ter predloge sprememb in dopolnitev prve skupine zakonov, evidentiranih v poročilu delovne skupine v roku, ki bo omogočal hkratno obravnavo s proračunskimi dokumenti za leto 2020. Koordinacijsko vlogo pri pripravi predlogov izvaja Ministrstvo za javno upravo. Delovna skupina bo z delom nadaljevala in do 31. decembra 2019 poročala vladi o realizaciji s tem poročilom dogovorjenih predlogov sprememb predpisov za zmanjšanja stroškov občin.

Analiza ocene finančnega učinka na proračune občin kot posledica spremenjenih izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest in nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h kolektivnim pogodbam v decembru 2018
Analiza je bila pripravljena na podlagi zaveze Vlade RS z novembra 2018, ko je s predstavniki reprezentativnih združenj sklenila Dogovor o višini povprečnine za leto 2019. V tem dogovoru je določeno, da bodo Vlada RS in reprezentativna združenja občin po šestih mesecih preverili učinke navedenega dogovora s sindikati javnega sektorja na višino stroškov občin. Rezultati analize s pomočjo podatkov iz baze ISPAP kažejo, da naj bi odhodki občinskih proračunov zaradi učinkov povišanja plač znašali okoli 20 mio evrov.

Strategija na področju migracij
Strategija, ki temelji na medresorskem povezovanju, migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje.
Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so:
1. mednarodni vidik migracij,
2. ekonomske migracije kot del zakonitih migracij,
3. mednarodna zaščita,
4. integracija,
5. nezakonite migracije in vračanje,
6. varnostna komponenta.

Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019
Aneks št. 2 poleg novega obračunskega model za ambulante družinske medicine in pediatrije določa tudi, da se bo s 1. 10. 2019 se bo dvignila cena storitev za program zdravstvene nege v socialno varstvenih zavodih za okoli 5 %. Finančni učinek na letni ravni je 6,7 milijona EUR, v letu 2019 1,7 milijona EUR.

Uredba o spremembah Uredbe o podatkih registra nepremičnin
Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji uporablja podatke registra nepremičnin. Do izračuna vrednosti nepremičnin po novem Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), vrednotenje nepremičnin poteka po obstoječem Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN).

Uredba o spremembah Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja
Z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) je bilo za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin določena vzpostavitev nove evidence vrednotenja kot posebne namenske evidence za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin, v kateri se bodo shranjevali podatki, ki se uporabljajo pri izračunu posplošene vrednosti vseh nepremičnin v Sloveniji. Za nekatere podatke, ki se uporabljajo za množično vrednotenje nepremičnin, je evidenca vrednotenja matična evidenca, saj se podatki vanjo evidentirajo na podlagi vprašalnikov, ki jih izpolnijo lastniki oziroma upravljavci. Taki podatki so podatki o posebnih enotah vrednotenja, to so t. i. posebne nepremičnine, in sicer elektrarne, bencinski servisi in pristanišča.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
Razlog za dopolnitev Uredbe je nov vsebinski poudarek regionalne politike v naslednjem programskem obdobju. Zaradi novega vsebinskega poudarka regionalne politike, bo v naslednjem obdobju večja pozornost namenjena obmejnim problemskim območjem, ki so po zakonodaji opredeljena kot prednostna območja vseh razvojnih politik.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *

 


< POBUDA MJU ZA SKLIC SESTANKA GLEDE 3. TOČKE DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2019