11.10.2018 Starost: 5 let

4. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 10. 2018 - Vlada Rs je na svoji 4. redni seji med drugim potrdila Osnutek proračunskega načrta za leto 2019 in določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga pošlje Državnemu zboru v pričela z razpravo o izhodiščih za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Razpravo je prekinila, ker so potrebna dodatna usklajevanja in jo bo nadaljevala predvidoma na prihodnji seji.


Osnutek proračunskega načrta za leto 2019
Osnutek proračunskega načrta za Slovenijo opredeljuje finančni okvir za celotne javne finance, ne le državni proračun. Tako kot spomladi Program stabilnosti tudi ta dokument temelji na predpostavki nespremenjenih politik. To pomeni, da upošteva le že vse dogovorjene in sprejete zakonske obveznosti. Novega bomo pripravili hkrati z rebalansom proračuna prihodnje leto.

Članice EU morajo v okviru t. i. evropskega semestra oziroma procesa poročanja o proračunskih, makroekonomskih in reformnih načrtih Evropski komisiji do 15. oktobra poslati Osnutek proračunskega načrta za naslednje leto. Ta za Slovenijo predstavlja fiskalne projekcije za centralno in lokalno raven države ter sklade socialnega zavarovanja, torej veliko sliko javnih financ oziroma t. i. sektor država.

Osnovno izhodišče za pripravo Osnutka proračunskega načrta za leto 2019 so lani sprejeta državna proračuna za leti 2018 in 2019, projekcije občinskih proračunov ter finančna načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), prišteti pa so tudi vsi posredni proračunski uporabniki in druge enote sektorja država. Državni proračun sicer predstavlja dobro tretjino celotnih javnih financ.


Tokratni dokument temelji na predpostavki nespremenjenih politik, saj je vlada mandat nastopila 13. septembra 2018. Ukrepov, ki bi že vplivali na državni proračun za leto 2019, zato še ni bilo možno sprejeti, prav tako do 1. oktobra 2018 ni bilo možno pripraviti sprememb proračuna. Vlada je tako ugotovila, da bomo morali prihodnje leto pripraviti rebalans proračuna, hkrati z njim pa bomo pripravili nov Osnutek proračunskega načrta za leto 2019. Takrat ga bomo še enkrat posredovali Evropski komisiji.

Pri pripravi obstoječega dokumenta smo upoštevali zadnje podatke Statističnega urada RS o glavnih agregatih sektorja država, jesensko gospodarsko napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, nov izvedbeni načrt črpanja sredstev EU ter podatke o realizaciji državnega proračuna, občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ v prvih osmih mesecih letošnjega leta.


Za leto 2019 se tako predvideva presežek sektorja država v višini 0,2 % BDP. Vlada bo v mandatu 2018-2022 postopno in osredotočeno na prioritete nadaljevala s fiskalno konsolidacijo s ciljem srednjeročne uravnoteženosti kot tudi s poudarkom na zagotavljanju rasti.

Predlog Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku.


Predlog Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka.
Predlog določa da se od 1. 1. 2019 dalje  osnovni znesek minimalnega dohodka (OZMD) ohranja v enaki višini, kot doslej in tako znaša 392,75 evrov. S predlagano spremembo zakona se želi od 1. januarja 2019 dalje ohraniti trenutno mejo socialne varnosti upravičencev do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Cenzus za pridobitev varstvenega dodatka bo še naprej znašal 577,34 evra za samsko osebo. Na enaki višini ostajata po novem letu tudi pogrebnina in posmrtnina.

Od 1. januarja 2019 dalje bodo tako zneski ostali nespremenjeni in bodo še naprej znašali:

  1. denarna socialna pomoč  392,75 evrov
  2. varstveni dodatek             577,34 evrov
  3. pogrebnina                       785,50 evrov
  4. posmrtnina                       392,75 evrov

V predlogu zakona je predvideno, da se vsem uživalcev denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki bodo imeli na dan 1. 1. 2019 pravico priznano po starem OZMD 297,56 po uradni dolžnosti s strani CSD-jev ugotovi upravičenost do pravice po novem OZMD 392,75 eur. Na dan 16. 9. .2018 to pomeni preračun po uradni dolžnosti za 3.864 prejemnikov (875 za DSP in 2.989 za VD).Avgusta 2018 je bilo vseh upravičencev do denarne socialne pomoči (DSP) okoli 83.700, prejemnikov pa okoli 53.800.  Avgusta 2018 je bilo vseh upravičencev do varstvenega dodatka (VD) 19.600, prejemnikov VD pa slabih 18.400.

Finančne posledice predloga zakona znašajo 74,7 milijona evrov letno.

 

* * *


< ZDRUŽENJA OBČIN DRUGIČ NA MINISTRSTVU ZA FINANCE O VIŠINI POVPREČNINE