10.10.2014 Starost: 8 let

4. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 10. 2014 - Vlada RS je na 4. redni seji med drugim sprejela Drugi delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda ter se seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013.


Drugi delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda
Vlada RS je sprejela Drugi delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 v skupni višini 2 milijona evrov. Sredstva se zagotovijo ministrstvom iz sredstev proračunske rezerve, in sicer Ministrstvu za okolje in prostor v skupni višini 1 milijon evrov (za izvedbo geotehničnih ukrepov (sofinanciranje sanacije sproženih zemeljskih plazov) ter vzpostavitve prevoznosti na poškodovanih gozdnih in lokalnih cestah; za obnovo poškodovanih objektov namenjenih bivanju v lasti oseb zasebnega prava; za strokovno tehnično podporo izvedbi ukrepov) ter Ministrstvu za infrastrukturo v skupni višini 1 milijon evrov za namen vzpostavitve prevoznosti in izvedbo nujnih del na državni cestni infrastrukturi.

Namen in cilj delnega programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se ukrepi ne bi izvajali in so opredeljenih z interventnim zakonom.

Vlada se je konec marca seznanila s končno oceno neposredne škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda ter ugotovila, da končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2014 (2.586.535,65 evra) in je tako dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Vlada je 3. aprila sprejela delni program odprave posledic v skupni višini 13 milijonov evrov. Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo prostor sta pripravila delni program odprave posledic poplav v skupni višini 2 milijona evrov. Sredstva so zagotovljena v proračunski rezervi na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Več si preberite TU.

* * *


< DODATNIH 22 MILIJONOV EVROV ZA SANACIJO POSLEDIC ŽLEDOLOMA