31.07.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

39. SEJA VLADE

Ljubljana, 31.07.09 - Vlada je na 39. seji  določila razrez odhodkov za pripravo predlogov državnih proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011, med drugim so obravnavali še  spremembe Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, seznanila  se je s Poročilom o pospeševanju črpanja sredstev kohezijske politike in Problematiko priprave občinskih prostorskih načrtov in predlog ukrepov .


Vlada določila razrez odhodkov za pripravo predlogov državnih proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011

Vlada RS je na redni seji določila okvirni razrez odhodkov po razvojnih politikah, ki bo podlaga za pripravo predloga državnih proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011. Razrez proračunskih odhodkov po razvojnih politikah upošteva skupni obseg proračunskih odhodkov in spremembe v uvrstitvi posameznih proračunskih namenov v posamezno razvojno politiko. V mesecu avgustu, bodo delovne skupine, imenovane za posamezno razvojno politiko, pripravile razrez odhodkov po programih in podprogramih znotraj posamezne razvojne politike in razdelitev odhodkov po ministrstvih.

Vlada je sprejela osnutek Proračunskega memoranduma za obdobje 2010 – 2011 kot podlago za pripravo končnega besedila, ki ga bo sprejela skupaj s predlogom proračuna za leti 2010 in 2011. Vlada je sprejela tudi dopolnjeno Klasifikacijo javnofinančnih odhodkov po razvojnih politikah, razvojnih programih in razvojnih podprogramih.


Vlada o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih


Vlada RS je na seji obravnavala in sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.

V Uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 48/09) spreminja organizacija nekaterih ministrstev in sicer Ministrstva za gospodarstvo, kjer se ukinja Direktorat za elektronske komunikacije, ker delovno področje prehaja na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, na Ministrstvu za javno upravo se ukinja Direktorat za plače v javnem sektorju in ustanavlja Direktorat za javni sektor, na Ministrstvu za zunanje zadeve se ustanavlja Direktorat za evropske zadeve in politično bilateralo namesto Direktorata za evropske zadeve, v Ministrstvu za kulturo pa se ustanavlja nov Direktorat za kulturni razvoj in mednarodne zadeve.

Generalnim direktorjem direktoratov, ki se na podlagi te uredbe spreminjajo, z dnem začetka veljavnosti uredbe na podlagi četrtega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih zaradi ukinitve organa oziroma organizacijske enote, ki jo vodijo, preneha položaj.

Na podlagi dopolnitve uredbe bo tudi možno izvajati celovito koordinacijo nalog za organe državne uprave izven direktorata ali sekretariata.


Vlada se je seznanila s Poročilom o pospeševanju črpanja sredstev kohezijske politike


Vlada RS se je na redni seji seznanila s Poročilom o pospeševanju črpanja sredstev kohezijske politike, ki predstavlja stanje na področju črpanja sredstev kohezijske politike, in sicer kot podlago za predstavitev celovitega paketa ukrepov za poenostavitev črpanja ter za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti porabljenih sredstev.

V poročilu so predstavljeni finančni pregled izvajanja kohezijske politike in vsebinski ukrepi ter izboljšave, ki se uvajajo tako neposredno v izvajanje kot načrtovanje in spremljanje operativnih programov. Odločitev o morebitnih dopolnitvah operativnih programov bo sprejeta v okviru usklajevanja programskega proračuna, kar pomeni, da vsi ukrepi temeljijo na obstoječem programskem okviru. Zadnji del poročila predstavljajo ukrepi, ki izboljšujejo pogoje dostopa do kohezijskih sredstev za upravičence na eni strani, na drugi pa tudi bistveno poenostavljajo postopke znotraj državne uprave. Oboje bo prispevalo k boljšemu izkoristku razpoložljivih virov in posledično boljšim rezultatom.

V zadnjem obdobju je mogoče opaziti precejšen napredek pri finančnem izvajanju kohezijske politike, kar še posebej velja za fazo certificiranja že realiziranih izdatkov, ki se odraža na prihodkovni strani proračuna in pomeni izboljševanje neto finančne pozicije državnega proračuna do proračuna EU. V obdobju do 30. 6. 2009 je državni proračun prvič realiziral neto proračunski presežek državnega proračuna v višini 4,5 milijona evrov in kaže, da se bo pozitiven trend nadaljeval tudi vnaprej.

Skladno s predstavljenimi ocenami Slovenija srednjeročno ni soočena z resnimi tveganji za izgubo sredstev, zato kratkoročni radikalni ukrepi v smeri prilagajanja strateških usmeritev v smeri katerekoli pripravljene investicije ne glede na njene učinke niso utemeljeni ali sprejemljivi. Obenem pa je treba uvesti bistveno vsebinsko nadgradnjo instrumentov in pospešiti izvajanje predvidenih aktivnosti.

Z vidika vsebinske nadgradnje izvajanja kohezijske politike se uvajajo naslednje ključne spremembe:
1. Uvedba finančnih instrumentov in povratnih oblik financiranja naložb, med katerimi velja izpostaviti sklad tveganega kapitala za stimuliranje razvoja trga tveganega kapitala ter sklad za razvoj MSP za izboljšanje dostopa do ugodnih virov financiranja razvoja MSP s krediti in garancijami.
2. Krepitev uporabe demonstracijskih projektov.
3. Dopolnjevanje in povezovanje instrumentov z oblikovanjem programskih shem za izvajanje ukrepov za razvoj človeških virov glede na ciljne skupine upravičencev (podjetja, brezposelne osebe,…) ter uvajanje dopolnilnega financiranja ESS in ESRR (povezovanje razvojnih spodbud podjetij in spodbud za usposabljanje ter zaposlovanje v podjetjih).
4. Pospešitev investicij ter bolj natančno upoštevanje načela pripravljenosti projektov.
5. Razširitev tehnične pomoči za pripravo in vodenje projektov.

Hkrati bo nadgrajen tudi sistem medresorskega usklajevanja, saj bo okrepljeno sodelovanje v fazi vsebinskega načrtovanja, na tej osnovi bo omogočen optimiziran proces potrjevanja instrumentov in končno, večji poudarek bo dan vsebinskemu spremljanju doseženih rezultatov. Za izboljšanje dodane vrednosti pri porabi sredstev tehnične pomoči bodo zagotovljena sredstva kot pomoč pri pripravi instrumentov projektov, kar bo prispevalo k pospešitvi priprave in večji kakovosti projektov, okrepljeno pa bo tudi usposabljanje zaposlenih za povečanje administrativne usposobljenosti pri vseh nosilcih za spremljanje izvajanja projektov in programov.

Zadnji del gradiva se nanaša na procesne poenostavitve in izboljšave, ki se bodo odražale v pospešenih postopkih znotraj državne uprave, kot na strani upravičencev. Pri slednjih gre poleg že uvedenih predplačil tudi za nadgraditev dokazovanja upravičenih stroškov (DDV kot upravičen strošek, uvedba pavšalov in podobno).


Problematika priprave občinskih prostorskih načrtov in predlog ukrepov


Vlada RS se je na  seji seznanila s Poročilom Ministrstva za okolje in prostor o problematiki priprave občinskih prostorskih načrtov s predlogi ukrepov, ki bodo zagotovili, da se bodo čim prej odpravili problemi v zvezi s pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN).

Vlada Republike Slovenije zadolžuje vse nosilce urejanja prostora državnega pomena, da sodelujejo z občinami v vseh fazah priprave osnutka OPN in sicer:
· da jim posredujejo ažurne podatke s svojih delovnih področij,
· da jim dajejo strokovna priporočila glede priprave strokovnih podlag, ki se nanašajo na delovno področje posameznega nosilca urejanja prostora;
· da izdajo smernice v zakonsko določenem roku 30 dni ter v vsebini, kot je definirana v Zakon o prostorskem naččrtovanju,
· da naloge sodelovanja pri pripravi OPN opravljajo prednostno, kar pomeni, da organizirajo delo na ministrstvih oziroma pristojnih državnih organih tako, da bodo zakonsko določeni roki dosledno spoštovani.

Vlada Republike Slovenije zadolžuje vse nosilce urejanja prostora državnega pomena, da v roku 30 dni z vidika svojega delovnega področja pripravijo predlog ukrepov za optimizacijo postopkov priprave in sprejemanja OPN. Pri tem je treba posebej navesti, kako bodo predlagani ukrepi pripomogli k skrajševanju časa, ki je potreben za izvedbo posameznih nalog v okviru postopka, ter v čem bodo vplivali na zmanjšanje potrebnih finančnih sredstev za izdelavo potrebnih strokovnih podlag in za pripravo OPN.

< OKOLJU PRIJAZEN BMW V VSAKO OBČINO