05.06.2015 Starost: 8 let

39. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 6. 2015 - Vlada RS je na 39. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o cestah, izdala novelo Uredbe o kategorizaciji državnih cest in sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste, novelo Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom ter novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Politiko štipendiranja (2015 - 2019) in podelila koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda.


Zakon o dopolnitvah Zakona o cestah
Predlog zakona ureja pravni status cest, ki potekajo deloma po ozemlju RS, niso pa pri nas kategorizirane, ker ne izpolnjujejo meril prometne povezanosti (skupne javne ceste). Status teh cest se izenačuje z javnimi cestami, zlasti glede varstva infrastrukture in prometa na njih. Ureditev bo imela posledice tudi pri pridobivanju zemljišč. V delu, ko cesta poteka po ozemlju RS, bo lastnica zemljišč Republika Slovenija, če bo izrazila interes, bo to lahko tudi obmejna občina. V razlastitvenih postopkih bo RS oziroma občina imela položaj razlastitvene upravičenke.

Glede na skupen pomen cest za sosednji državi, se bodo vsa vprašanja gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja, upravljanja in podobno urejala z mednarodnim sporazumom. Pri vprašanjih, ki z mednarodnim sporazumom ne bodo posebej urejena, bo v delu, ko cesta poteka po slovenskem ozemlju, veljala pravna ureditev RS.

Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest in sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste
S spremembo Uredbe o kategorizaciji državnih cest se zaradi dograjenega dela HC med Koprom in Izolo, v dolžini 3,360 km, spreminja potek in dolžina hitre ceste H6 Koper – Lucija. Status glavne ceste G2 ponovno dobiva odsek izolske obvoznice, oziroma odsek Izola – Jagodje, prvotno načrtovani zaključek hitre ceste H6, v » krožišču Jagodje« pa se prestavlja v »priključek Izola«. Dolžina hitre ceste se zmanjša za 3,070 km, za enako dolžino se podaljša odsek glavne ceste G2-111, na odseku Izola – Jagodje. Takšna dodelitev kategorije posameznim cestam ustreza formalnim zahtevam, saj del odseka glavne na izteku proti Jagodju, s svojimi prometno tehničnimi elementi trenutno ne ustreza kriterijem hitre ceste.

Regionalna cesta R3-754 med Koprom in Izolo se na predlog občin Koper in Izola opusti kot državna cesta in se prenese med občinske lokalne ceste, na vsako občino v dolžini njenega poteka po območju posamezne občine. Medsebojni interesi glede bodoče funkcije ceste v smislu prometnih povezav in razvojnih potreb so bili usklajeni med Ministrom za infrastrukturo ter župani obalnih občin.

Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
Z Uredbo se na novo določa območje varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Glavni namen Uredbe je uskladitev območja varovalnih gozdov s prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin ter pobudami lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z digitalnimi katastrskimi načrti. Zavod za gozdove Slovenije je v drugi polovici leta 2014 izvedel usklajevanje območji varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in pripravil dopolnjen strokovni predlog za izločitev oziroma povečanje površin varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.

Površina varovalnih gozdov v primerjavi z letom 2012 se je zmanjšala za 175.88 ha. Prav tako je površina gozdnih rezervatov večja za 6,69 ha v primerjavi z letom 2012.

Več si preberite TU.

* * *


< PLAČILO UPRAVNE TAKSE ZA POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ ZA ODVETNIKE IN NEPREMIČNINSKE POSREDNIKE