15.07.2019 Starost: 3 let

39. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 7. 2019 - Vlada se je na svoji 39. redni seji med drugim seznanila z informacijo o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 2021–2027.


Evropska komisija je maja 2018 objavila predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (VFO) in predstavila predlog uredb, ki urejajo koriščenje sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Med njimi je tudi Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), ki poleg t. i. cilja Naložbe za rast za delovna mesta podpira tudi cilj Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS). ETS se izvaja s čezmejnimi, medregionalnimi in transnacionalnimi programi, za katere se je uveljavila skupna kratica Interreg.

Proces programiranja Interreg programov obdobja 2021–2027 se je začel sredi leta 2019 z ustanavljanjem delovnih skupin za programiranje posameznega programa. V Sloveniji člane delovnih skupin  imenuje Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) kot pristojni organ za področje evropske kohezijske politike, razen v primeru programov v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor. Dogovorjene prioritete po posameznih programih bodo rezultat intenzivnih usklajevanj z vsemi sodelujočimi državami, vključno z odločitvijo, komu bo zaupana vloga organa upravljanja v prihajajočem programskem obdobju.

 

Slovenija se zavzema za ohranitev vseh Interreg programov, ki so se izvajali v obdobju 2014–2020. Za Slovenijo je pomemben gladek prehod v programsko obdobje 2021–2027 in zagotavljanje kontinuitete dela z nadgradnjo obstoječih izkušenj, kar omogoča tudi stabilnost sistema za upravičence. SVRK si bo v imenu Slovenije prizadevala za lociranje organa upravljanja čezmejnih programov s sosednjimi državami v Sloveniji.

Na Interreg čezmejnih programih Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška, kjer je SVRK v obdobju 20214–2020 organ upravljanja, je razdeljenih več kot 95 odstotkov razpoložljivih sredstev, kar uvršča programe med najuspešnejše na ravni EU.

                                                           * * *

 


< POVABILO LOKALNIM SKUPNOSTIM K SODELOVANJU PRI PRIPRAVAH IN IZVEDBI PREDSEDOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE SVETU EVROPSKE UNIJE 2021