01.06.2015 Starost: 7 let

38. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 6. 2015 - Vlada RS je na 38. redni seji med drugim sprejela Drugo poročilo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, predlog novele Zakona o vodah, predlog Zakona o agrarnih skupnostih, predlog novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Uredbo o odpadkih, spremembe Programa upravljanja Natura 2000 (2015-2020) ter mnenju o predlogu novele Zakona o lokalni samoupravi (odpoklic župana).


Drugo poročilo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir
Vlada RS se je seznanila z drugim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in nalaga ministrstvom, da najkasneje do 5. 6. 2015 predlagajo konkretne ukrepe, s katerimi se bodo znižali izdatki občin.

Ministrstvo za javno upravo vsa ministrstva opozarja na 4. točko dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ki ga je vlada podpisala z združenji. V njem se je zavezala, da bo do 30. junija 2015 z izvedenimi ukrepi za znižanje stroškov občin dosegla znižanje v višini 22,8 mio € na letni ravni ali pa bo na drug način občinam zagotovila ta sredstva. Iz Normativnega programa Vlade RS je mogoče razbrati, da bodo zakoni iz seznama Vlade z dne 22. 1. 2015 sprejeti šele konec leta 2015 ali celo v letu 2016, zato učinkov na zmanjšanje stroškov občin s temi predpisi ni mogoče računati do konca junija 2015.

Na podlagi navedenega Ministrstvo za javno upravo ocenjuje, da je pri navedenem tempu aktivnosti ministrstev nujno intenziviranje ne le procesa dogovarjanja z združenji občin, pač pa predvsem iskanje konkretnih finančnih prihrankov občin. Ministrstva poziva naj najkasneje do 5. 6. 2015 predlagajo konkretne ukrepe, s katerimi se bodo izdatki občin znižali.

V novembru 2014 se je predsednik vlade sestal s predstavniki združenj občin. Na podlagi njihove pobude je bil dogovorjen načrt za pripravo ukrepov za zmanjšanje stroškov občin. Ukrepi so bili razdeljeni v tri skupine:

(i) ukrepi, ki jih je mogoče uveljaviti takoj in zadevajo podzakonske predpise ali navodila ministrstev,
(ii) ukrepi, ki zahtevajo zakonski poseg in jih je mogoče uveljaviti skupaj s proračunom za leto 2015 (Zakon o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin) in
(iii) ukrepi, ki zahtevajo sistemski razmislek in naj bi bili pripravljeni do konca leta 2015. Prva in druga skupina ukrepov sta bili realizirani, tretja pa je v pripravi. V tretjo skupino ukrepov sodijo kompleksnejše naloge, ki zahtevajo daljše usklajevanje in daljši rok izvedbe iz nabora zakonov.

Vsebina ukrepov iz tretje skupine je neposredno povezana s 4. točko Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ki ga je na podlagi Zakona o financiranju občin Vlada Republike Slovenije 29. 1. 2015 podpisala z reprezentativnima združenjema. Z dogovorom se je Vlada RS zavezala, da bo do 30. 6.2015 z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin za 22,8 mio € na letni ravni ali na drug način zagotovila sredstva. Hkrati sta se obe strani zavezali, da bosta v letu 2015 skupaj sproti spremljali in usklajevali ocene učinkov ukrepov, ki se bodo uveljavili v letu 2015 z namenom, da se znižajo stroški občin in zmanjšajo administrativna bremena pri izvrševanju z zakonom določenih nalog občin.

Vlada je dne 22. 1. 2015 sprejela sklep v zvezi s pripravo prioritetnih sistemskih sprememb predpisov, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo administrativnih ovir ter pooblastila Ministrstvo za javno upravo, da koordinira aktivnosti in mesečno poroča vladi o napredku pri izvedbi sklepa.

16. aprila 2015 se je Vlada Republike Slovenije seznanila s prvim poročilom Ministrstva za javno upravo o aktivnostih ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in naložila ministrstvom, da pospešijo aktivnosti za realizacijo sklepa v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir. Vlada je namreč naložila pristojnim ministrstvom, da predložijo predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin in odpravo ugotovljenih administrativnih ovir vladi tako, da bo njihova uveljavitev mogoča do konca junija 2015, razen v primeru, ko se z reprezentativnimi združenji občin dogovorijo drugačni roki uveljavitve. Vlada je takrat še ocenila, da je nujno intenziviranje ne le procesa dogovarjanja z združenji občin, pač pa predvsem iskanja konkretnih finančnih prihrankov občin.

Več o sprejetih sklepih na 38. redni seji Vlade RS si preberite TU.

* * *


< SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS, SOS, ZMOS