03.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

37. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

37. redna seja Državnega zbora se je pričela v torek, 25. marca in je potekala vse do srede, 2. aprila 2008. V nadaljevanju Vam predstavljamo zakona in resolucijo, ki jih je Državni zbor na seji sprejel, predlog zakona, ki je še v obravnavi ter zakona, ki sta bila zavrnjena. Vsi na seji obravnavani zakoni so povezani z lokalno samoupravo.


SPREJETI ZAKONI:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G)

Poslanci so 28. marca sprejeli vladno novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Poslanci so pred glasovanjem o zakonu kot celoti, ki je potekalo po skrajšanem postopku, zavrnili predlagana dopolnila opozicijskih poslancev.
Zakon sicer prinaša brezplačne učbenike, brezplačno varstvo otrok do vključno petega razreda osnovne šole, uveljavlja bolonjsko reformo in določa stopnjo izobrazbe učiteljev. Zakon uvaja tudi t.i. protipedofilski člen.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E)

V Državnem zboru so na zadnji dan 37. redne seje sprejeli novelo Zakona o varnosti cestnega prometa. Z novelo se bodo zvišale globe za kršitve, ki so med glavnimi vzroki najhujših prometnih nesreč, kazni za najhujše prekrške pa bodo znašale tudi 1000 evrov in več. Poslanci so s sprejetjem novele dvignili globe za nekatere prekrške, ki so med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče v Sloveniji. Gre predvsem za vožnjo pod vplivom alkohola in drugih nevarnih substanc, velike prekoračitve hitrosti v naseljih, vožnjo v nasprotno smer na avtocestah, nepravilno prehitevanje in podobno.
Vozniki, ki bodo prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost v naselju za več 30 kilometrov na uro, bodo tako po novem kaznovani z globo v višini najmanj 1000 evrov, devetimi kazenskimi točkami in prepovedjo vožnje motornih vozil. Podobna kazen čaka voznike, ki bi imeli v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligrama alkohola. Kaznovani bodo z 800 evri globe, desetimi kazenskimi točkami in odvzemom vozniškega dovoljenja.
Globa za neuporabo varnostnega pasu bo po novem znašala 120 evrov, prav toliko tudi uporaba mobilnega telefona med vožnjo. Po novem bodo kaznovani tudi pešci, ki ne bodo upoštevali rdeče luči na semaforju.
Novela uvaja tudi dodatno možnost odvzema oziroma pridržanja voznika zaradi najhujših prometnih prekrškov, ki so storjeni pod vplivom nedovoljenih substanc, predvsem pod vplivom alkohola. Za najhujše prekrške je kot sankcija za kršitelja predviden tudi zaseg motornega vozila. Takšna sankcija bi doletela kršitelja, ki je bil v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za najhujše prekrške, ali denimo kršitelja, ki je kljub prepovedi nadaljeval vožnjo.
Novela predvideva tudi novo oblika vozniškega dovoljenja, ki se bo izdajala v obliki plastičnih kartic žepnega formata. V skladu z danes sprejetim dopolnilom je skrajni rok za uvedbo novih vozniških dovoljenj 1. oktober 2009.
Novost predstavlja tudi razširitev pooblastil občinskih redarjev, ki bodo po novem ugotavljali kršitve tudi z elektronskimi napravami, ki beležijo najbolj nevarne prometne prekrške, kot sta hitrost ter neupoštevanje rdeče luči. Poslanci SD so sicer z dopolnilom predlagali, da bi se določila, ki občinskim redarjem nalagajo nove naloge, začnejo uporabljati v 24 mesecih po uveljavitvi zakona, a ga je poslanska večina zavrnila.
Med novostmi so med drugim tudi oprava administrativnih ovir pri prevozu tovora ter nošenje telovnika živo rumene ali oranžne barve zunaj vozila na avtocestah in cestah, rezerviranih za motorna vozila.

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008 – 2011 (ReNPK0811)

Poslanci so 2. aprila sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2008 do 2011. Program določa strateške cilje kulturne politike, ki so zagotavljanje svobode medijskega prostora, skrb za jezik v dobi globalizacije, ohranjanje dediščine in razvoj kulturnega okolja ter prispevek kulture k razvojni rasti in zaposlovanju.
Resolucija NPK 2008-2011 je napisana na podlagi zahtev zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi in je v skladu s tem strateški dokument kulturne politike v tem obdobju. Dokument govori o vlogi in pomenu kulture pri Slovencih, opredeljuje načela kulturne politike, njene smernice, določa področja javnega interesa v kulturi ter na trinajstih področjih kulture navaja cilje in prednostne naloge kulturne politike v naslednjih štirih letih.
Novi program napoveduje vrsto dejanj, ki bodo ne samo omogočala visoko kulturno ustvarjalnost, temveč tudi varovala pridobitve in kulturne dosežke, istočasno pa bogatila kulturno življenje z vrhunskimi stvaritvami. Pri tem ne gre le za nove investicije v kulturo, ampak tudi izboljšanje pogojev za ustvarjalnost, podporo vrhunski kreativnosti ter namenjanju večje pozornosti razvoju in varstvu jezika, kulturni dediščini, kulturni vzgoji, izobraževanju in usposabljanju ter promociji naše ustvarjalnosti v tujini.
V programu se zavzemajo za podaljšanje veljavnosti zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi vsaj za pet let, prav tako pa določajo nekatere smernice za realizacijo zelo zahtevnega projekta evropske prestolnice 2012.
Vasko Simoniti, minister za kulturo, je povzel vsebino nove resolucije ter pojasnil, da program spregovori o pomenu in vlogi naše kulture v preteklosti in sedanjosti, pri čemer opozarja tudi na nekatere nevarnosti, ki jih prinašata globalizacija in prostor Evropske unije. Poleg tega opredeljuje načela, po katerih naj se ravna kulturna politika pri svojem odločanju, ter navaja segmente kulture, do katerih naj bo kulturna politika še posebej pazljiva.
Resolucija izpostavlja tudi problematiko, ki ji aktualnost dajejo zlasti nove tehnologije, trg in nov geopolitični prostor, v katerem smo, pravi Simoniti. Nacionalni program opredeljuje tudi javni interes za 13 področij kulture ter navaja prioritete in cilje, ki jih bo treba v tem srednjeročnem obdobju realizirati.
Nacionalni program za kulturo za obdobje 2008-2011 ob novih vsebinah ohranja vez z dosedanjima dokumentoma, ki sta opredeljevala poglavitne strateške razsežnosti kulturne politike. Prva izhodiščna vez je Ĺ eligov predlog Slovenskega nacionalnega kulturnega programa, ki ga je potrdila vlada Andreja Bajuka leta 2000. Druga vez je Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007, ki so jo poslanci državnega zbora sprejeli leta 2004.

ZAKON V OBRAVNAVI

Predlog Zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin (ZPNPPOK), druga obravnava, EPA 1759-IV

Poslanci so 27. marca opravili drugo obravnavo Zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin. Poleg poslancev koalicijskih SDS, SLS in NSi se je glasovanja udeležil še poslanec italijanske narodnosti Roberto Battelli in s tem zagotovil sklepčnost (46 glasov), saj so opozicijski poslanci in poslanci koalicijske DeSUS to točko obstruirali. Le-ti nasprotujejo načinom obravnave pokrajinske zakonodaje in med drugim opozarjajo, da po zavrnitvi Zakona o ustanovitvi pokrajin ni jasno, kakšne pokrajine naj bi ustanovili. Tretja obravnava zakona naj bi sledila na naslednji seji.


ZAVRNJENA ZAKONA

Ponovno odločanje o Zakonu o zaključku postopkov vračanja podržavljenega premoženja (ZZPVPP), EPA 1570-IV.

V Državnem zboru je 27. marca pri ponovnem odločanju o Zakonu o zaključku postopkov vračanja podržavljenega premoženja 39 poslancev glasovalo za zakon, 21 pa proti njemu. Ker je bilo pri ponovnem odločanju po vetu Državnega sveta za potrditev zakona potrebnih 46 glasov, zakon ni bil potrjen.

Predlog Zakona o omejevanju porabe goriv in emisij toplogrednih plinov za kupljena ali najeta osebna motorna vozila državnih organov, lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov, javnih agencij in drugih pravnih oseb, ki so naročniki po predpisih o javnih naročilih (ZOPGETP), druga obravnava, 1872-IV

Poslanci so 2. aprila s 44 glasovi proti 20 zavrnili tudi Zakon o omejevanju porabe goriv in emisij toplogrednih plinov za kupljena ali najeta vozila iz javnih sredstev, ki so ga v proceduro vložili trije poslanci poslanske skupine Zares, SD in LDS. Zakon naj bi pripomogel k okolju prijaznejšemu javnemu naročanju vozil.


< PRIPRAVLJENA NOVELA ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN