21.06.2019 Starost: 123 dni

36. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 6. 2019 - Vlada RS je na svoji 36. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter sprejela Uredbo o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev in Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji. Vlada RS je na tokratni seji določila tudi kvote proračunske porabe za tretje trimesečje in sprejela Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2017 in 2018. Sprejet pa je bil tudi predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2019.


Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških
Predlog sprememb zakona je pripravljen z namenom izboljšanja oziroma doseganja enakih možnosti žensk in moških oziroma povečanja deleža podzastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava ter pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov samoupravne lokalne skupnosti in samoupravne narodne skupnosti v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava.


Uredba o
določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev
Predlagana uredba se izdaja na podlagi Zakona o informacijski varnosti (ZInfV). Naraščajoči trend obsega kibernetskih incidentov in velika odvisnost gospodarstva in vse družbe od neprekinjenega delovanja omrežij in informacijskih sistemov zahtevata celovito ureditev in okrepitev področja zagotavljanja informacijske varnosti, upoštevaje zaveze iz sprejetih strateških domačih in mednarodnih dokumentov, in sicer Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Strategije kibernetske varnosti, strategije Evropske unije za kibernetsko varnost »Odprt, varen in zavarovan kibernetski prostor« in še posebej Direktive (EU) o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji
Predlagana uredba se sprejema za izvajanje neposredno uporabljive in zavezujoče Uredbe (EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji, ki za podatke, ki niso osebni, določa pravila v zvezi z zahtevami glede lokalizacije podatkov, vključuje določbe za zagotavljanje razpoložljivosti podatkov za pristojne organe in spodbuja pripravo samo regulativnih kodeksov ravnanja.

Kvote proračunske porabe za tretje trimesečje
Vlada je
določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od julija do septembra 2019 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Predlagana kvota za tretje trimesečje 2019 znaša 2,5 milijarde evrov, kar je 24,8 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz Rebalansa proračuna RS za leto 2019.

Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2017 in 2018
Državni organi in organi lokalnih skupnosti so v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zavezani poslati letne statistične podatke o postopkih na podlagi ZDIJZ Ministrstvu za javno upravo. Vlada vsaki dve leti sprejme skupno dvoletno poročilo o izvajanju ZDIJZ.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

                                                    * * *

 

 


< VLADNA DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM OPRAVILA POLLETNO DELO