20.12.2017 Starost: 5 let

36. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 11. 2017 - 36. seja Državnega zbora RS je potekala od 11. do 19. decembra 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije za leto 2016, Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin in Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti. Zavrnili pa so Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest, Predlog zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.


Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih
Poslanci so z 52 glasovi in brez glasu proti sprejeli novelo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bo omogočila porabo sredstev iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč za gradnjo in posodobitev namakalnih sistemov.

Z novelo zakona o kmetijskih zemljiščih širi nabor ukrepov kmetijske zemljiške politike, s čimer bo omogočena celovita izvedba zemljiških operacij, predvsem namakanje. Novela zakona omogoča porabo sredstev, ki se zberejo iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, za gradnjo, sanacijo in posodobitev vodnih zadrževalnikov, če je zadrževalnik v državni lasti in je vsaj delno namenjen namakanju kmetijskih zemljišč. Omenjena sredstva pa se bodo lahko namenila tudi za pripravo drugih strokovnih podlag z področja kmetijske zemljiške politike in varstva kmetijskih zemljišč.

Drugi del zakona je namenjen poenostavitvi prenosa lastnine državnih namakalnih sistemov na lokalne skupnosti. S poenostavitvijo se bo olajšalo prenos lastnine na občine, tako da se bo pogodba podpisala samo med ministrstvom in zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi.

Novela zakona podaljšuje prehodno obdobje za prehod na nov sistem zaračunavanja stroškov, ki bo temeljil na podpisanih pogodbah o namakanju. Za državne in lokalne namakalne sisteme, ki so bili zgrajeni pred letom 2002, se predvideva prehod na novo ureditev zaračunavanja stroškov od leta 2031, prehod na nov sistem zaračunavanja stroškov se skrajša v primeru tehnološke posodobitve teh namakalnih sistemov, ki se financirajo iz javnih sredstev. Za državne in lokalne namakalne sisteme, ki so bili zgrajeni po letu 2002, pa je ta prehod na nov sistem predviden najkasneje z letom 2021.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
Poslanci so s 36 glasovi za in 16 proti sprejeli nov zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki naj bi odpravil pomanjkljivosti v veljavnem zakonu glede opredelitve sistema vrednotenja v zakonu in pravne varnosti lastnikov nepremičnin, na katere je opozorilo ustavno sodišče.

Novi zakon bo predvidoma določneje opredelil sistem vrednotenja, tako da bo vrednosti mogoče uporabiti tudi za potrebe obdavčenja. Zakon bo merila določil v tolikšnem obsegu, da bo zadoščeno zahtevam ustave, hkrati pa bo ta določitev dovolj prožna, da se bo lahko pri vrednotenju sledilo spremembam na nepremičninskem trgu. Cilj je dobiti vrednosti, ki bodo čim boljši približek realnim tržnim vrednostim.


Novi zakon bo tudi omogočil sodelovanje javnosti v postopkih oblikovanja modelov vrednotenja, in sicer prek javnih razgrnitev predlogov modelov po občinah, poleg tega bo lastnikom zagotovil pravno varnost. Slednje je pomembno tako zaradi odločbe ustavnega sodišča glede obdavčitve kot tudi zaradi dejstva, da se podatki o pripisani vrednosti uporabljajo v različne namene, med drugim za določanje pravic iz javnih sredstev, in lahko vrednosti vplivajo npr. na višino socialnih transferjev. Lastniki bodo tako lahko ugovarjali pripisani posplošeni vrednosti nepremičnine, in sicer z dokazovanjem posebnih okoliščin, ki jih siceršnje vrednotenje ne bo zajelo, tako da se bo lahko vrednost njihove nepremičnine zvišala ali znižala.

Geodetska uprava bo sedaj oblikovala nove modele vrednotenja za posamezne vrste nepremičnin. O le-teh bo potekala javna obravnava z razgrnitvijo po občinah, sledilo bo novo generalno vrednotenje. Predvideno je, da bodo lastniki nepremičnin o novih pripisanih vrednostih obveščeni decembra 2018.

Več si preberite TU.

* * *


< OKROŽNICA MIZŠ - UREDBA O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU