08.05.2015 Starost: 8 let

35. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 5. 2015 - Vlada RS je na 35. redni seji med drugim določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015.


Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo v letu 2015 omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna države ter pravne podlage za učinkovito črpanje sredstev kohezijske politike.

Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih principov, saj so ta opredeljena v 2. členu Zakona o javnih financah. Tem načelom predlog zakona tudi sledi, prav tako pa sledi tudi ostali ureditvi, kot jo določa ZJF in ZSDH-1.

S predlaganim zakonom se:

  • podrobneje ureja poraba sredstev kohezijske politike,
  • določa podlage na katerih je izplačilo sredstev kohezijske politike iz državnega proračuna dopustno,
  • določa več pristojnosti organu za upravljanje, in sicer s tem, da ima organ upravljanja pristojnost začasno zadržati izplačila iz postavk kohezijske politike in predlagati vladi prerazporeditev pravic porabe na področju kohezijske politike,
  • črta prepoved, po kateri organ upravljanja ni smel samostojno odločati o prerazporeditvah pravic porabe na plačne konte različnih proračunskih uporabnikov,
  • določa nova višina zneska, do katere v utemeljenih primerih ni potrebno izvesti postopka izterjave,
  • določa obveznost, da SDH pred dokončno odločitvijo o pridobitvi kapitalske naložbe v last Republike Slovenije, pridobi potrditev Ministrstva za finance, da so v proračunu države za ta namen zagotovljena sredstva.

Predlog novele zakona je dostopen TU.


* * * 


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ZAHTEVA DVIG POVPREČNINE