24.06.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

33. SEJA VLADE

Ljubljana, 24. 6. 2009 – Vlada RS se je na 33. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o začetku priprave proračunov za leti 2010 in 2011. Na seji pa je bilo sprejeta tudi Uredba o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog in sprememba Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Prav tako pa je Vlada RS sprejela letno poročilo 2008 ter Poslovni in finančni načrt 2009 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Program dela državne geodetske službe za leto 2009 ter Poročilo o izvedbi letnega programa dela državne geodetske službe za leto 2008. Vlada RS pa se je seznanila tudi z Informacijo o pomenu in racionalizaciji delovanja javnih zavodov na področju zavarovanih območij narave, Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31.12.2008,  letnim poročilom Inšpekcijskega sveta za leto 2008 in prenosom lastninske pravice nepremičnine v lasti RS na Občino Slovenska Bistrica.  Informacija o začetku priprave

proračunov za leti 2010 in

2011

Ministrstvo

za finance in Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve sta pripravila

Informacijo o pripravi državnih proračunov za leto 2010 in 2011. Z realizacijo

predlaganih sklepov bo že za leti 2010 in 2011 omogočeno povezati ustaljeno

pripravo ter strukturo proračuna, z razvojnimi politikami. Predpogoj za to je

potrditev klasifikacije javnofinančnih odhodkov po razvojnih politikah. Na

osnovi tega bo mogoče že za oba proračuna, ki se bosta pripravljala v

naslednjih mesecih (za leti 2010

in 2011), povezati obstoječo programsko strukturo

državnega proračuna z novo klasifikacijo razvojnih politik.

S

tem bo omogočena razprava o državnem proračunu na drugačen način, kot so bili

ministri in tudi poslanci v parlamentu, do sedaj navajeni. Pred pripravo

finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov se bodo izvedla vsebinska

pogajanja o aktivnostih, ciljih, pričakovanih rezultatih ter programskih

kazalnikih v okviru posameznih politik in med vsemi sodelujočimi institucijami.

V ta namen se bodo ustanovile delovne skupine za posamezno politiko.

Proučeno

bo, katere člene Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za

pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih

skupnosti (Uredba) je potrebno spremeniti ali dopolniti, da bodo predlagani

sklepi imeli ustrezno zakonsko podlago ter bodo lahko realizirani

(makroekonomske napovedi UMAR, povezava razvojnih politik z obstoječo

programsko strukturo..).

Strategija

razvoja Slovenije je krovni razvojni dokument (2005), ki se ne osredotoča samo

na gospodarski razvoj, ampak na vse razvojne segmente z razvojnimi prednostnimi

nalogami, podprtimi tudi z ukrepi in drugimi nalogami, ki naj bi jih vlada

izvedla predvsem v prvih dveh letih po sprejetju strategije. Del teh nalog je

bil pozneje operacionaliziran v gradivu Okvir gospodarskih in socialnih reform

za povečanje blaginje v Sloveniji (2005), del pa v Resoluciji o nacionalnih

razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 (2006). V osnovi pa je za izvedbo

ciljev strategije na nacionalni ravni pripravljen Državni razvojni program za

enako obdobje z vsemi svojimi pomanjkljivostmi. Vzporedno je potekala priprava

programskih dokumentov, potrebnih za črpanje evropskih sredstev, ki zajemajo

precejšni del razvojnih sredstev. Skupno tem »izvedbenim dokumentom« je, da

zajemajo več različnih politik in imajo med seboj skupne točke, ali pa del

pomembnih politik ni zajet zaradi ciljev dokumentov (na primer socialni

razvoj), ter dodatno ni zajetih vseh virov (na primer vlaganje v energetsko

infrastrukturo v državnem razvojnem programu). V Sloveniji še vedno ne

spremljamo natančno, koliko nas stane posamezen program (koliko je porabljenega

in kaj zato pridobimo), premalo se govori o racionalizacijah, ocenjevanju

učinkovitosti in uspešnosti javne uprave, ki sledi iz izvrševanja zastavljenih

ciljev. Proračunsko načrtovanje izhaja iz želenih sredstev in ne obratno iz

potreb za doseganje prioritet in ciljev. Državljane pa zanimajo rezultati,

koristi, ki jih imajo, in ne le namere. Ob nadaljevanju sedanjih neustrezno urejenih

razmer in krizi lahko pride do še večjega neskladja med vse bolj omejenimi

javnofinančnimi sredstvi in razvojnimi potrebami, kar bo prej ali slej vplivalo

tudi na gospodarsko rast in konkurenčnost ter na socialno in okoljsko področje. V

skladu z Uredbo in pogovori ter posameznimi priporočili Računskega sodišča se z

gradivom vzpostavlja enovit sistem spremljanja (nadzor). Prav tako mora SVEZ v

skladu z Uredbo predlagati Vladi RS ukrepe za odpravo neskladij med sprejetimi

strateškimi dokumenti in državnim proračunom.

Cilj

delovnih skupin je, da uresničijo namen uvedbe ciljno usmerjenega programskega

poračuna, in sicer:
·       

zasuk na cilje

in vrednotenje zastavljenih ciljev, vpeljava menedžerskega principa vodenja v

državno upravo (modernizacija javnega sektorja);
·       

vzpostavitev

srednjeročnega finančnega okvirja in vrednotenja razvojnih politik;
·       

povečati

učinkovitost in uspešnost posameznih politik na pregleden način, ki bo

razumljiv vsakdanjemu uporabniku.

Rokovnik

priprave in sprejemanja predloga državnih proračunov za leti 2010 in 2011:
·       

3. julij:

Obvezno izobraževanje ministrov, državnih sekretarjev, direktorjev direktoratov

in generalnih sekretarjev ministrstev;
·       

do 10. julija:

napoved makroekonomskih okvirov do leta 2013, sprejetje klasifikacije

javnofinančnih odhodkov po razvojnih politikah, predlog sprememb in dopolnitev

Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga

državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, določitev

državnih razvojnih prioritet po razvojnih politikah za obdobje naslednjih 4

let;
·       

od 24. junija do

24. julija: priprava osnutka srednjeročnega scenarija in fiskalnega pravila za

2010 – 2013 v okviru proračunskega memoranduma, priprava gradiva za proračunsko

sejo vlade;
·       

24. julija:

proračunska seja vlade;
·       

do 28. julija:

navodilo za pripravo proračuna, priprava podatkov (navodila za pripravo matrike

logičnega okvirja (LFA), ki bo služila za pripravo obrazložitev ter pripravo

ciljev in kazalnikov in finančnih tabel) ter usklajevanje vsebine in priprava

ciljev in kazalnikov za posamezne podprograme v delovnih skupinah;
·       

od 28. julija do

21. avgusta: priprava finančnih načrtov s strani PFN, na osnovi pripravljenih

podprogramov v delovnih skupinah oziroma v predhodni vrstici sprejeti končni

razrez do ravni podprogramov;
·       

od 21. avgusta

do 18. septembra: usklajevanja predloga proračunov in priprava gradiva za

končno obravnavo na vladi;
·       

24. septembra:

končni predlog proračunov obravnavan na vladi;
·       

30. septembra:

predložitev predloga proračuna ter memoranduma v DZ.

 Več o sprejetih sklepih Vlade RS si lahko preberete na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *
< PREDSEDSTVO NA MOP O PROBLEMATIKI SPREJEMANJA OPN