24.09.2020 Starost: 2 let

33. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 9. 2020 – Vlada RS je na svoji 33. redni seji med drugim obravnavala predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Vlada RS je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih ter Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Prav tako je Vlada RS sprejela Stališče do Ocene skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2019, prerazporedila pravice porabe v državnem proračunu ter se seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2019. Vlada RS je v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila nov projekt »Zelena delovna mesta« in sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z vsebino in potekom priprav slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021.


Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
Vlada je na tokratni redni seji obravnavala predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikorona paket. Gre za peti sveženj ukrepov, katerega nosilec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predlog zakona zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.

Sveženj ukrepov na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe, ki v ospredje postavljajo zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s COVID-19.

Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu
Demografske projekcije kažejo na visoko povečanje javnofinančnih izdatkov za pokojnine in postavljajo izziv vsem generacijam, da se skupaj dogovorijo, na kakšen način lahko država s prerazporeditvijo svojih prihodkov zagotavlja kar najbolj pravično in spodbudno okolje za njihovo sobivanje. Ob osnovnem scenariju bi se izdatki za staranje v Sloveniji v obdobju od leta 2016 do leta 2070 povečali z 21,9% bruto domačega proizvoda (BDP) na kar 28,2% BDP, število upokojencev pa naj bi do leta 2070 naraslo za okoli 20 %.

Slovenski pokojninski sistem, ki deluje na principu solidarnosti, v razmerah vse manjše aktivne populacije ni več zmožen zagotavljati dolgoročne vzdržnosti, saj vplačani prispevki za pokojninsko varnost že sedaj ne zagotavljajo dovolj sredstev za izplačilo pokojnin in mora manjkajoča sredstva zagotoviti država preko državnega proračuna. Poglavitna rešitev predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu je tako omilitev pritiska na Predlagani zakon zasleduje cilj poenostavitev strukture upravljanja, cilj jasnejše opredelitve namena in meril upravljanja državnih naložb in cilj večje donosnosti iz naslova državnega premoženja, ki se namenja predvsem za zagotavljanje dodatne pokojninske varnosti v sedanjosti in prihodnosti.

Spremembe in dopolnitve Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev
V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20 in 124/20) se v 2. členu spreminja drugi odstavek tako, da se glasi:

»(2) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6.00 do 22.30.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek časovna omejitev opravljanja dejavnosti ne velja za dejavnost priprave in dostave jedi in pijač, dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem jedi in pijač.
(4) Gostje, ki so ob 22.30 še v obratih iz drugega odstavka tega člena, jih morajo zapustiti najpozneje v 30 minutah, če v njih strežejo le preproste jedi, pijače in napitke (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najpozneje v 60 minutah, če strežejo tudi zahtevnejše jedi (restavracije, gostilne, kmetije).«

Prvi člen Odloka ostaja enak in še vedno določa, da ostajajo diskoteke in nočni klubi zaprti.

Odlok stopi v veljavo 24. septembra 2020.

Celoten povzetek 33. redne seje Vlade RS je na vljo TU.

* * *


< OD VČERAJ V UPORABI ZAKON O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ