18.06.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

32.SEJA VLADE - 17.JUNIJ

Ljubljana, 18.06.2009 - Vlada je na redni seji sprejela drugi rebalans proračuna s pripadajočimi akti, potrdila je spremembo Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja, ustanovila službo za podnebne zadeve in sprejela še nekatere druge akte.


REBALANS PRORAčŒUNA

 

Vlada RS je na redni seji sprejela Predlog rebalansa Proračuna RS za leto 2009. Glavni razlogi za predlagan rebalans državnega proračuna so drugačna gibanja proračunskih prihodkov od napovedanih, drugačne napovedi makroekonomskih agregatov od tistih na katerih temelji sprejeti proračun, drugačni pričakovani prihodki v pokojninski blagajni in posledično večji transferni odhodki iz državnega proračuna v višini 125 mio EUR ter spremembe nekaterih ukrepov za blaženje ekonomske in finančne krize. Po predlaganem rebalansu naj bi primankljaj državnega proračuna znašal 1,8 mlrd EUR ali 5 % BDP, javnofinančni primanjkljaj konsolidirane javne blagajne pa bo predvidoma znašal 5,5% BDP.

 

 

Sprememba Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja

 

Vlada RS je na redni seji potrdila prvo spremembo Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja 2007-2013 (NSN) in ga bo posredovala Evropski komisiji. Spremembe NSN so potrebne zaradi sprememb Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in so podlaga za črpanje dodatno pridobljenih sredstev. Večina sprememb NSN se nanaša na uporabo novejših podatkov za leti 2006 in 2007 pri analizi stanja ter natančnejši opis izvajanja novih prednostnih nalog in uporabe dodatnih finančnih sredstev iz naslova Evropskega načrta za oživitev gospodarstva. Slovenija bo, na podlagi Evropskega načrta za oživitev gospodarstva, ki ga je Evropski Svet sprejel decembra 2008, za navedene aktivnosti namreč dobila dodatnih cca. 11,5 mio EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Dve tretjini pridobljenih sredstev bo namenjenih za soočanje z novimi izzivi v okviru že obstoječega ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, tretjina evropskih sredstev pa bo namenjenih za vzpostavitev infrastrukture širokopasovnega interneta na podeželskih območjih v okviru novega ukrepa Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo. Spremembe omenjene uredbe Sveta se nanašajo predvsem na dodelitev neporabljenih sredstev iz evropskega proračuna ukrepom, ki lahko prispevajo k blažitvi finančne in gospodarske krize. Ta opredeljuje nove prednostne naloge, in sicer t.i. nove izzive (podnebne spremembe, obnovljivi viri energije, upravljanje z vodami, biotska raznovrstnost, ukrepi, povezani s prestrukturiranjem sektorja mleka in mlečnih izdelkov, inovacije) ter infrastrukturo širokopasovnega interneta na podeželskih območjih. Na podlagi Odločbe Komisije z dne 17. decembra 2008 o spremembi Odločbe 2006/636/ES o določitvi letne razdelitve zneska podpore Skupnosti za razvoj podeželja po državah članicah za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, je Slovenija iz tržnega reda za vino dobila dodatnih 4,2 mio EUR. Ta sredstva se dodajajo aktivnostim namenjenim ohranjanju tradicionalnih kmetijskih praks in vzdrževanju genetskega potenciala (ohranjanje vinogradov na strmih legah). V NSN se uvajajo tudi nekatere druge spremembe, ki so posledica ugotovitev sprotnega vrednotenja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 in pobud socialnih partnerjev. Tako se v okviru 2. osi »Ohranjanje kulturne krajine in varovanje okolja«, uvaja nov ukrep »Revitalizacija kmetijskih zemljišč«. Cilj omenjene aktivnosti je zmanjšanje obsega kmetijskih zemljišč v zaraščanju. Na podlagi ugotovitev revizije kazalnikov, ki jo opravlja Evropska komisija, se spreminjajo tudi vrednosti posameznih kazalnikov.

 

Odlok o ustanovitvi Službe Vlade RS za podnebne spremembe

 

Vlada RS je na  seji izdala Odlok o ustanovitvi Službe Vlade RS za podnebne spremembe ter ga objavi v Uradnem listu RS.

Naloge službe so: · usmerja sektorske in medsektorske politike na področjih blaženja, prilagajanja in tehnološko-razvojnega prehoda v nizkoogljično družbo; · usmerja oblikovanje razvojnih politik za doseganje ciljev blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe; · sodeluje pri oblikovanju prioritet sektorskih in medsektorskih programov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje; · sodeluje pri oblikovanju tehnološko razvojne politike in spodbujanje nizkoogljičnih platform; · usklajuje stališča resorjev za mednarodna pogajanja o podnebni politiki ter v imenu vlade predstavlja stališče Slovenije v mednarodnih institucijah in forumih za področje podnebnih sprememb; · po sklepu vlade pripravlja tudi predloge zakonov in drugih aktov, ki zadevajo področje podnebnih sprememb; · sodeluje pri pripravi stališč resornih ministrstev za pripravo predpisov in drugih dokumentov EU, ki posegajo na področje podnebnih sprememb; · zbira in vrednoti analize in strokovne osnove za sprejemanje odločitev; · sodeluje z javnim in zasebnim sektorjem pri izvajanju programov in ukrepov; · spodbuja in sodeluje pri pripravi programov ozaveščanja, usposabljanja in izobraževanja glede podnebnih sprememb; · spremlja izvajanje politik, programov in ukrepov s področja podnebnih sprememb; · sodeluje z relevantnimi deležniki na tem področju kot so lokalne skupnosti, nevladne organizacije, gospodarstvo, raziskovalne institucije, itd.; · sodeluje z institucijami Evropske unije, z Združenimi narodi in z ostalimi mednarodnimi institucijami na področju podnebnih sprememb v širokem pomenu; · spodbuja in usmerja raziskave na področjih pomembnih za podnebne spremembe, sodeluje na tem področju z drugimi institucijami v Evropski uniji in svetu ter uporablja dosežke teh raziskav pri opravljanju svojih nalog; · spodbuja upoštevanje posledic podnebnih sprememb pri celotnem delovanju javnega sektorja; · opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom, drugimi predpisi in sklepi vlade.

 

Vlada odgovorila občini Slovenska Bistrica

 

Vlada RS je na seji sprejela odgovor na pobudo Občine Slovenska Bistrica za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 23/09) in ga posreduje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. Občina Slovenska Bistrica je na Ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 23/09) s katero je bil poleg ostalih spremenjen tudi potek in dolžina glavne ceste I. reda Slovenska Bistrica – Hajdina – Ormož – Središče ob Dravi, navedene v prvi vrstici tabele v 3. členu omenjene uredbe. Pri tem občina očita da pred izvedbo prekategorizacije ni bil izveden postopek usklajevanja z občino tako kot ga zahteva peti odstavek 17. člena Zakona o javnih cestah – ZJC) in da bi prekategorizacijo lahko predlagala samo skupaj oba predlagatelja in sicer minister ter občina. V odgovoru se vsi očitki nezakonitosti uredbe argumentirano zavračajo, saj je potrebno navedene določbe ZJC razumeti tako, da minister za promet predlaga prekategorizacijo cest za državne ceste, občina pa za občinske ceste. Postopek usklajevanja z občino je bil izveden, kar dokazujejo tudi dopisi med ministrstvom in občino, ki so priloženi pobudi. Sama prekategorizacija ceste pa je bila izvedena na podlagi Uredbe o merilih za kategorizacijo cest, ki na podlagi ZJC določa merila za uvrstitev državnih cest med občinske. Glede na to, da pobudnica izpodbija zakonitost uredbe v celoti, čeprav se na njeno območje nanaša samo ena alineja uredbe, vlada sodišču predlaga, da pobudo zaradi pomanjkanja pravnega interesa pobudnice zavrže. Podredno pa tudi predlaga, da se omeji samo na presojo alineje, ki se nanaša na cesto na območju Občine Slovenska Bistrica.


< BO V SLOVENIJI ŠEST DO OSEM POKRAJIN