18.09.2020 Starost: 2 let

32. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 9. 2020 - Vlada RS je na svoji 32. redni seji med drugim razporedila sredstva državnega proračuna, sprejela Sklep o spremembi Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020. Vlada RS se je seznanila tudi z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2019 in sprejela mnenje glede predlaganih sprememb Zakona o dohodnini in o predlogu sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.


Razporeditev sredstev državnega proračuna
Vlada je med drugim iz državnega proračuna na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo razporedila 6.613.208,51 evra za dodatke na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in dodatke na podlagi prvega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Razporeditev je bila izvedena na posebne postavke, ki so za ta namen odprte pri proračunskih uporabnikih. Višina razporeditev je predlagana na podlagi podatkov oziroma zahtevka posameznega uporabnika za ta namen.

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč
Vlada je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021. Deleži so naslednji, in sicer: za družbo PRONS, d. o. o. 38,49 odstotka, za družbo SVEKO, d. o. o. 37,19 odstotka, za družbo ZEOS, d. o. o. 9,13 odstotka, za družbo INTERSEROH, d. o. o. 15,19 odstotka.

Za določitev deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč za obdobje do 30. junija 2021 so tako uporabljeni podatki o masi nagrobnih sveč, danih v promet v prvem četrtletju 2020, na dan 14. avgusta 2020, za katero je bila obračunana okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže in za katero so zavezanci za plačilo okoljske dajatve v obrazcu za njen obračun navedli, da so vključeni v sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami pri enem od nosilcev skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
V skladu z Zakonom o varstvu okolja se v operativnem programu varstva okolja, in sicer praviloma za obdobje štirih let razčlenijo cilji, usmeritve in naloge aktov za posamezna področja ali vprašanja varstva okolja in velja do sprejema novega operativnega programa. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se nanaša na celotno območje Slovenije in je med ključnimi dokumenti za doseganje ciljev na področju varstva voda pred onesnaženjem z odvajanjem komunalne odpadne vode. Je programski dokument, s katerim se za vsako posamezno aglomeracijo (je večje naselje, ki s svojimi funkcijami, in sicer gospodarskimi, političnimi, kulturnimi, izobraževalnimi, tvori zaokroženo celoto), za katere je v predpisanih rokih treba zagotoviti opremljenost z javno infrastrukturo oziroma ob izpolnjevanju predpisanih pogojev opremljenost z drugo ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, podrobneje določijo zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode ter roki za doseganje teh zahtev. Podrobneje določa tudi obveznosti v zvezi z opremljanjem posameznih objektov na območjih zunaj meja aglomeracij, oziroma na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo in opremljanje z javno kanalizacijo tudi ni predpisano.

Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020
Dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020 so posledica rahljanja ukrepov po koncu epidemije COVID-19 in narejene analize možne udeležbe na določenih aktivnosti do konca leta 2020.

Analiza plač v javnem sektorju za leto 2019
Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, na podlagi 39. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) vodi evidenco o plačah v javnem sektorju in jo v primerni obliki posreduje javnosti, poleg tega pa vlada na podlagi drugega odstavka 39. člena ZSPJS predloži analizo plač v javnem sektorju Državnemu zboru skupaj z zaključnim računom Republike Slovenije.

Mnenje glede predlaganih sprememb Zakona o dohodnini
Vlada je sprejela mnenje k predlogu sprememb Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem.

Vlada soglaša s predlagatelji, da ugodnosti za posameznika oziroma družine ne predstavljajo samo transferji iz državnega proračuna temveč tudi davčne ugodnosti, v obliki davčnih olajšav, oprostitev dohodnine in drugih oblikah ugodnosti. Vlada meni, da gre predlog zakona s svojimi rešitvami v pravi smeri. Te namreč pomenijo razbremenitev zaposlenih s poudarkom na načelu poštenosti in pravičnosti ter spodbujanje aktivnega zaposlovanja.

Vlada ob tej ugotovitvi poudarja, da pa morajo davčni ukrepi slediti izzivu zagotovitve in ohranitve dolgoročne stabilnosti javnih financ. V letu 2020 se je gospodarska in javnofinančna situacija Republike Slovenije zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 in njenih posledic bistveno spremenila, kar je po mnenju vlade potrebno upoštevati tudi pri obravnavi predloga predlagateljev.

Mnenje o predlogu sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Vlada podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, vendar bo v zakonodajnem postopku pripravila ustrezne amandmaje, ki bodo zasledovali cilje koalicijske pogodbe na način, da se bo dvig odmernih odstotkov na 63,5 odstotkov uveljavil v štiriletnem prehodnem obdobju.

Celoten povzetek 32. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< 32. SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS