26.05.2019 Starost: 1 let

32. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 32. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 in potrdila čistopis Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 ter Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019. Vlada se je seznanila tudi z Vmesnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 in sprejela Sklep o spremembi članov Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.


Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč
Sprememba uredbe je potrebna zato, ker je bila ugotovljena napaka v drugem odstavku 30. člena Uredbe, kjer v enačbi manjkajo oklepaji, saj lahko sicer prihajalo do sprejema napačnih občinskih odlokov in napačnega izračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019
Skladno z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (ZGGLRS) se prodaja in menjava državnih gozdov ter neodplačni prenos lastninske pravice z državnih gozdov na občino lahko izvede, če je državni gozd vključen v letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi. Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi se lahko, skladno z ZGGLRS, med letom spreminja in dopolnjuje.

Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019
S sredstvi proračunskega sklada za gozdove (v nadaljevanju: Gozdnega sklada), v skladu z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS), upravlja in z njimi razpolaga ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki ga sprejme vlada. Letni program porabe sredstev Gozdnega sklada določa razdelitev sredstev po določenih namenih v posameznem letu.

Vmesno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020
Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020 je bil s strani Vlade potrjen 29. junija 2017, njegove spremembe pa 18. januarja 2018. Program je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe, ter povečanje privlačnosti območja. Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.

Sprememba članov Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
V Skupini za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki je bila ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 10104-2/2019/7 z dne 4. 2. 2019 in ki je bila spremenjena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 10104-2/2019/11 z dne 18. 4. 2019, se razrešita: Maja Hvala, Združenje občin Slovenije, članica in Tanija Kofalt, Ministrstvo za kulturo, članica. Na novo pa se imenujeta: Alenka Maček Breger, Združenje občin Slovenije, članica, mag. Bojan Kurež, Ministrstvo za kulturo, član.

Vlada je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< 3. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE