16.05.2019 Starost: 1 let

31. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim sprejela Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 in odgovore na pisna poslanska vprašanja v zvezi z dvigom povprečnin občinam in investicijami na področju predšolske vzgoje in osnovnih šol, glede učinkov Zakona o razvojni podpori Pomurju in v zvezi s številom sprejetih zakonodajnih predlogov. Vlada je tudi prilagodila sestavo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin.


Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z dvigom povprečnin občinam in investicijami na področju predšolske vzgoje in osnovnih šol
Vlada pojasnjuje, da je z reprezentativnimi združenji občin: Združenjem mestnih občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije novembra 2018 uskladila višino povprečnine in uskladila Dogovor o višini povprečnine za leto 2019. Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin in trenutno znaša 573,50 EUR. V primerjavi z letom 2018 je povprečnina letos višja za 22,50 EUR, zato je bilo v državnem proračunu potrebno zagotoviti dodatnih 18.370.510 EUR. V skladu z Zakonom o financiranju občin je dogovor sklenjen za leto vnaprej in velja za celo leto.

Dogovor o višini povprečnine za leto 2019 med vlado in združenji občin je vseboval tudi zavezo vlade, da ustanovi posebno delovno skupino, ki bo preučila spremembe področne zakonodaje na področju pristojnosti občin s ciljem zmanjšanja stroškov občin. Delovna skupina je bila imenovana 31. januarja, te dni pa se je vlada že seznanila v vmesnim poročilom, ki predvideva konkretne zakonske spremembe, s katerimi bodo občinam zmanjšani stroški. Delovna skupina bo s svojim delom zaključila konec meseca junija. Predstavniki vlade in združenj občin pa iščejo tudi rešitve v smeri večje fleksibilnosti, namenskosti in poenostavitve tudi na področju sofinanciranja občinskih investicij.Odgovor na pisno poslansko vprašanje glede učinkov Zakona o  razvojni podpori PomurjuV odgovoru na poslansko vprašanje Vlada RS pojasnjuje, da je bil Zakon o razvojni podpori Pomurju sprejet kot del ukrepov za reševanje zaostrene gospodarske situacije v Pomurski regiji po stečaju več ključnih podjetij, med njimi tudi Mura d.d.. Pomurska regija je bila v času sprejema tega zakona tudi daleč najmanj razvita slovenska regija z velikimi primanjkljaji na področju infrastrukture, še posebej vodooskrbe in razvojne infrastrukture.Odgovor vlade na poslansko vprašanje v zvezi s številom sprejetih zakonodajnih predlogovPoslanec Državnega zbora je na vlado naslovil poslansko vprašanje v zvezi s številom zakonodajnih predlogov, sprejetih na vladi. Natančneje, poslanca zanima, koliko zakonodajnih predlogov je obravnavala in sprejela vlada v prvih 6 mesecih svojega delovanja in jih posredovala v odločanje v Državni zbor. Poslanec je prosil za ločen prikaz glede na to, ali je šlo za nov zakonodajni predlog, novelo zakona ali za zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe. Nadalje je prosil, naj se navede tudi resorno ministrstvo, ki je bilo predlagatelj zakonodajnega predloga. Poslanec je nazadnje vlado prosil, da po enakem modelu in za enako časovno obdobje pripravi pregled sprejemanja in posredovanja zakonodajnih predlogov v Državni zbor tudi za predhodne tri vlade, tj. za vlado dr. Mira Cerarja, mag. Alenke Bratušek ter Janeza Janše.

Prilagoditev sestava Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin
Vlada je zaradi
sprememb v kadrovski sestavi Ministrstva za finance, Geodetske uprave RS in Ministrstva za infrastrukturo prilagodila sestavo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin.

Več si lahko preberete TU.

* * *

 

 

 


< DZ SPREJEL ZAMIK NOVEGA MNOŽIČNEGA VREDTENJA