30.05.2017 Starost: 6 let

30. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 30. 5. 2017 - 30. seja Državnega zbora RS je potekala od 22. do 30. maja 2017. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, novelo Stanovanjskega zakona, novelo Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017, novelo Zakona o kmetijstvu, Zakon o probaciji ter Zakon o športu. Poslanke in poslanci so kot primerne za nadaljnjo obravnavo podprli predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, predlog novele Zakona o elektronskih komunikacijah ter Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.


Novela Stanovanjskega zakona (SZ-1C)

Z novela se uveljavlja odločba Ustavnega sodišča izpred leta dni, da je bilo črtanje določbe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, da se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine (določbo je črtal Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ), neskladna z ustavnim načelom enakosti pred zakonom.

Upravičenci do neprofitnega najema, ki niso dobili neprofitnega stanovanja in morajo plačevati tržno najemnino, bodo poleg subvencije za razliko med tržno in neprofitno najemnino dobili še subvencijo za neprofitni del v višini največ 80 odstotkov neprofitne najemnine.

To subvencijo bo plačala občina, v kateri ima upravičenec stalno bivališče, ne glede na to, v kateri občini je stanovanje, v katerem upravičenec prebiva in kjer ima prijavljeno začasno bivališče.

Novela bo občinam omogočila, da lahko vsakih pet let preverjajo izpolnjevanje pogojev tudi pri tistih neprofitnih najemnikih, ki so pogodbo sklenili pred uveljavitvijo zakona leta 2003. To pa ne bo veljalo za tiste najemnike, ki so imeli na podlagi zakona iz leta 1991 t.i. stanovanjsko pravico, a takrat niso odkupili stanovanja oz. so ostali v neprofitnem najemu v denacionaliziranih stanovanjih.

Zakon bo poleg tega omogočil dodatno zadolževanje stanovanjskih skladov. Republiški stanovanjski sklad se bo lahko poleg sedaj določene zadolžitve v višini 10 odstotkov namenskega premoženja sklada zadolžil še za 20 odstotkov vrednosti tega premoženja, občinski skladi pa se bodo lahko pri republiškem skladu zadolžili v višini 10 odstotkov svojega namenskega premoženja.

 

Celoten pregled 30. seje Državnega zbora RS je dostopen na povezavi.

 


< PREDLOG NOVELE ZFO-1 V VLADNEM POSTOPKU