04.09.2020 Starost: 2 let

30. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 9. 2020 - Vlada RS je na svoji 30. redni seji med drugim sprejela izvedbeni načrt za leti 2020 in 2021 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022, Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19. Vlada RS je odločila, da ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi ter prerazporedila sredstva državnega proračuna. Vlada je tudi določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO1J) ki bo poslan v obravnavno v Državni zbor po skrajšanem postopku in besedilo Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 v delu, ki se nanaša na leto 2020. Prav tako pa je Vlada RS dopolnila sklep o začasnem zadržanju izvajanja proračuna in sprejela odgovore na poslanska vprašanja, med drugim na vprašanji v zvezi s 400 vladnimi projekti in v zvezi z dopolnitvami vladnih načrtov za ukrepanje v epidemiji, zapiranjem občinskih mej, delovanjem javnega prevoza, delom na domu, poukom na daljavo, prepovedmi obiskov v domovih za starejše in nastalimi finančnimi zadolžitvami.


Izvedbeni načrt za leti 2020 in 2021 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022
Dokument je bil pripravljen v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vključuje ukrepe s področij izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva, stanovanjske politike, zdravja in mladinskega sektorja.

Nacionalni progam za mladino je temeljni programski dokument, ki v skladu z zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju opredeljuje prednostne naloge in ukrepe, ki so v javnem interesu v mladinskem sektorju. Za uresničevanje nacionalnega programa za mladino so odgovorna pristojna ministrstva, vlada pa sprejme izvedbeni načrt v skladu s sprejetim državnim proračunom.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 določa obvezno uporabo zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ob upoštevanju vseh navodil in higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna, če v prostoru ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje več kot dva metra. Predlog odloka določa tudi obvezno razkuževanje rok. Na podlagi odloka in posledične zaostritve ukrepa obveznega nošenja zaščitnih mask in razkuževanja rok, bodo pristojni inšpektorji opravljali nadzor nad spoštovanjem, prav tako pa bodo lahko v skladu z določbami Zakona o nalezljivih boleznih kršiteljem odloka izrekali tudi globe.

Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19
Sklep je temelj za vse ukrepe, ki jih bosta sprejela bodisi Vlada RS bodisi minister, pristojen za zdravje na podlagi ZNB, da se za nalezljivo bolezen COVID-19 uporabijo ukrepi, določeni v ZNB. Temelj za te ukrepe sicer obstaja že od 18. februarja 2020, ko je prejšnja vlada sprejela sklep z dne 18. februarja 2020, v katerem je prav tako odločila, da se »za novi koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) uporabijo ukrepi, določeni z Zakonom o nalezljivih boleznih, in o tem takoj obvesti državni zbor«.

Ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji. Vlada je odločila, da se trenutno veljavne omejitve uporabljajo še naprej.

Prerazporeditev sredstev državnega proračuna
Med drugim je vlada Ministrstvu za zdravje razporedila dobrih 90 milijonov evrov iz splošne proračunske rezervacije v skladu s 76. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Na ta način se ureja povračilo izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz proračuna Republike Slovenije.

Na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je vlada iz splošne proračunske rezervacije zagotovila tudi sredstva za Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer za dodatke na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in dodatke na podlagi prvega odstavka 71. člena ZIUZEOP v skupni višini dobrih 821 tisoč evrov.

Za pokritje obveznosti po 26. členu ZIUZEOP (začasno čakanje na delo) je vlada Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedila sredstva iz splošne proračunske rezervacije v višini 9,6 milijona evrov.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO1J)
Predlog ZVO1J ureja tri vsebinska področja. Največji del je namenjen uskladitvi zakonske ureditve z Direktivo 2018/410/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018, pri čemer predlagane spremembe ne spreminjajo sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, ki je bil vzpostavljen že v letu 2005, temveč omogočajo njegovo nadaljevanj po 31. 12. 2020. Glede na veljavno ureditev predlog prinaša pomembnejšo vsebinsko spremembo le v delu, ki se nanaša na možnost porabe sredstev, pridobljenih na dražbi emisijskih kuponov, in sicer daje zakonsko podlago, ki bo omogočila, da se sredstva sklada namenijo tudi za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov. V ta namen pa bo treba sprejeti še predpis, s katerim se bodo podrobneje določili način in pogoji za dodelitev finančnega nadomestila sektorjem ali delom sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisij ogljikovega dioksida (CO2) zaradi posrednih stroškov, ki nastanejo zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov in se prenesejo na cene električne energije.

Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022
Vlada je določila besedilo Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 v delu, ki se nanaša na leto 2020.

Dopolnitev sklepa o začasnem zadržanju izvajanja proračuna
Vlada je dopolnila tudi marca sprejeti in kasneje spremenjeni sklep o začasnem zadržanju izvajanja proračuna. S tem bomo olajšali sofinanciranje investicijskih projektov občin.


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo lahko v skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 samostojno prerazporejal pravice porabe za sofinanciranje investicijskih projektov občin iz drugega odstavka 21. člena Zakona o financiranju občin.

Celoten povzetek sklepov, sprejetih na 30. redni seji Vlade RS so dostopni TU.

* * *


< KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA AVGUSTA