22.03.2019 Starost: 4 let

3. SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN

Ljubljana, 22. 3. 2019 – Danes se je na svoji tretji seji sestala vladna delovna skupina za znižanje stroškov občin ter obravnavala predpise z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za notranje zadeve.


V prvem delu sestanka je razprava potekala o predlogih sprememb predpisov, ki so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavniki občin so med drugim predstavili problematiko povezano z določili Zakona o zaščiti živali, Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o divjadi in lovstvu in Zakona o agrarni skupnosti. Prav tako pa so izpostavili težave v povezavi z vzdrževanjem gozdnih cest in poljskih prometnic. Izpostavljeni so bili previsoki stroški, ki jih imajo občine pri skrbi za zapuščene živali in podani predlogi sprememb tako organizacije področja kot tudi zmanjšanja stroškov občin.

Pri gospodarjenju z gozdovi v lasti države je bilo med drugim predlagano, da se dvigne letno nadomestilo občinam. Pri razpravi o vsebini
Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov je bil izpostavljen problem dolgotrajnih postopkov prenosa zemljišč, težave so pri izdaji potrdil o namenski rabi, tako da je bil podan predlog, da bi se potrdila izdajala samo za zemljišča, ki so predmet prenosa. Povedano je bilo tudi, da so težave tudi pri zemljiščih, ki so namenjena športu.

Pri gozdnih cestah je bilo izpostavljeno, da imajo občine prevelike stroške iz naslova vzdrževanja. Predvsem pri naravnih nesrečah pa občine nimajo niti vpogleda v samo prijavljeno škodo, ker to prijavlja Zavod za gozdove.


Pri problematiki vzdrževanje poljskih prometnic je bil podan predlog, da se občinam zagotovi neka sredstva za vzdrževanje teh cest in se hkrati pristopi k spremembi zakona o kmetijskih zemljiščih. Težava je, da občine ne morejo dostopat do teh cest, ker so te velikokrat ali v zasebni lasti, državni lasti ali pa lasti agrarne skupnosti.

V drugem delu sestanka, so pogovori z Ministrstvom za notranje zadeve potekali o problematiki ugotavljanja stalnega prebivališča in težavah, s katerimi se občine soočajo v zvezi z ilegalnimi prehodi mej, ki se v zadnjem času povečujejo. V zvezi z ugotavljanjem stalnega prebivališča, iz katerega izhajajo mnoge pravice prebivalcev in s tem povezane obveznosti občin, je bilo s strani predstavnikov občin izpostavljeno, da državni organi ne izvajajo ustreznega nadzora, zato v praksi prihaja do zlorab na škodo občin. S strani ministrstva je bilo zagotovljeno, da upravne enote izvajajo nadzor, bodo jih pa v prihodnje na to ponovno opozorili.


V pogovoru o ilegalnih prehodih mej, pa je bilo predstavljeno s kakšnimi težavami se srečujejo občine, da imajo iz tega naslova povečane stroške in premalo posluha s strani države.


Delovna skupina bo svoje delo nadaljevala v četrtek, 28. 3. 2019 in petek, 29. 3. 2019, ko bodo potekali pogovori s predstavniki ministrstev za obrambo, kulturo, pravosodje, javno upravo, infrastrukturo in finance.

 

                                                             * * *


< DRŽAVNI ZBOR PONOVNO POTRDIL NOVELO ZIPRS