12.10.2021 Starost: 2 let

280. DOPISNA SEJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 12.10.2021 Vlada je včeraj na 280. dopisni seji sprejela predlog zakona o spremembah Zakona o državni upravi in predloge amandmajev k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD).


Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o državni upravi in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Zaradi same narave nalog s področja verske svobode, kot ene temeljnih z ustavo zagotovljenih človekovih pravic, na katerem področju bo zaradi njenega nadaljnjega udejanjanja potrebno zagotoviti večjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju nalog, se predlaga, da se le-te prenesejo iz delovnega področja Ministrstva za kulturo na službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za verske skupnosti.

Predlog zakona o spremembah Zakona o državni upravi s ciljem učinkovitejšega izvajanja nalog ministrstev ter boljše operativnost in uspešnejšega izvajanja nalog vlade ureja tudi prenos področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij iz pristojnosti Ministrstva za javno upravo na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Zaradi predlagane spremembe bo izvajanje nalog na tem področju učinkovitejše in bolj transparentno. Področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij zavzema pomembno mesto v razvoju države. Ker gre za področje, ki je vsebinsko izrazito horizontalne narave, je zaradi učinkovitega izvajanja nalog primerneje, da se te izvajajo v okviru samostojne službe, ki je uvrščena neposredno pod vlado.

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti.

Amandma v novem petem odstavku 9. člena določa, da se lekarna v posamezni občini, kjer še ni lekarne, lahko ustanovi ne glede na razdaljo med obstoječo in novo lekarno ter številom prebivalcev iz prvega odstavka, če je na območju občine prisoten izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. S tem se pacientom olajša dostop do zdravil in medicinskih pripomočkov, ki jim jih predpiše izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Z amandmajem se črta 6. člen, saj predlagana sprememba 26. člena ZLD-1, s katero se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki določajo, da lahko javni lekarniški zavod ustanovi organizacijo, katere temeljna dejavnost je dobava zdravil, prav tako pa bi lahko takšno organizacijo ustanovila samoupravna lokalna skupnost, pomeni uvajanje vertikalne integracije v kontekstu lastništva veletrgovin s strani javnih lekarniških zavodov, kar lahko predstavlja nelojalno konkurenco.

V ospredje lekarniške dejavnosti so namreč postavljeni zdravje in varnost ljudi ter dostopnost prebivalstva do zdravil pred ustvarjanjem dobička. Glede na navedeno preskrbe z zdravili ne sme voditi gospodarski interes, temu pa je sledil tudi ZLD-1 s svojimi določbami. Primeri iz posameznih evropskih držav, kjer so vertikalne povezave omogočili in dovolili nedefinirano lastniško strukturo kažejo na to, da se v teh državah na podlagi izkušenj ponovno vračajo v regulacijo lekarniške dejavnosti (npr. Estonija, Madžarska, Poljska), ki omogoča kvalitetno dostopnost do zdravil v lekarnah in temelji na skrbi za zdravje posameznika ter varovanju javnega zdravja. Večina držav, pri katerih je ocenjeno, da imajo lekarniško dejavnost dobro urejeno (na primer Avstrija, Nemčija, Francija, Italija), prepovedujejo vertikalne povezave in zapovedujejo, da morajo biti večinski ali izključni lastniki farmacevtski strokovni delavci.

Predlaga se tudi črtanje 9.a člena, saj ta določa, da morajo javni lekarniški zavodi ali samoupravne lokalne skupnosti, ki so že ustanovile lastne pravne osebe, katerih temeljna dejavnost je dobava zdravil, uskladiti njihovo poslovanje s pogoji v spremenjenem 26. členu do 31. decembra 2021. Črtanje 9.a člena je predlagano zaradi uskladitve z amandmajem k 6. členu, ki predvideva črtanje predlagane spremembe 26. člena ZLD-1.


< V DZ OBRAVNAVA PRORAČUNOV ZA LETI 2022 in 2023