10.10.2013 Starost: 7 let

28. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 10. 2013 - Vlada RS je na 28. redni seji med drugim sprejela spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, predlog novele Zakona o varstvu okolja in predlog novele Zakona o prekrških. Vlada RS se je tudi seznanila z zdajšnjim stanjem na področju črpanja EU sredstev in sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018.


Stanje na področju črpanja EU sredstev

Vlada RS se je seznanila z zdajšnjim stanjem na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad je naložila, da v sodelovanju z vsemi ministrstvi, vključenimi v izvajanje evropske kohezijske politike v vlogi posredniških teles, najkasneje do 21. 10. 2013 pripravi akcijski načrt za pospešitev črpanja.

Republika Slovenija je v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 8. 2013 od 4,8 milijarde evrov razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike (EU in SLO del) potrdila 5,7 milijarde evrov instrumentov – projektov oz. programov (razlog za večji znesek od razpoložljivega so presežne pravice porabe oz. potrjevanje rezervnih projektov), kar je 118,1 odstotka razpoložljivih sredstev. Za 4,1 milijarde evrov ali 85,3 odstotkov razpoložljivih sredstev je bilo doslej podpisanih pogodb, iz državnega proračuna izplačane 2,7 milijarde evrov (EU in SLO del) ali 55,4 odstotkov razpoložljivih sredstev, vanj pa iz bruseljske blagajne povrnjeni 2 milijardi evrov (EU del) ali 47,8 odstotkov razpoložljivih sredstev. Iz naslova dodatnih pravic porabe je bilo do 30. 8. 2013 dodeljenih 313,7 milijonov evrov, od tega največ na področju okoljske in prometne infrastrukture, in sicer za 274,8 milijonov evrov, 36,8 milijonov evrov na področju krepitve regionalnih razvojnih potencialov in 2,1 milijona evrov na področju razvoja človeških virov. 

Dinamika črpanja sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji je nekoliko počasnejša od pričakovane. Do 30. 8. je bilo iz proračuna izplačanih 269,2 milijonov evrov ali 30,7 odstotka sredstev, ki so za kohezijsko politiko predvidena v rebalansu proračuna (878 milijonov EUR). Razlogi za to so predvsem izdatki na projektih okoljske in prometne infrastrukture, ki se ne realizirajo v skladu z napovedmi. Razlog za to so težave, s katerimi se soočajo upravičenci pri izvajanju projektov: stečaji izvajalcev, pridobivanje zemljišč, gradbenih in drugih dovoljenj, revizijski postopki, še vedno pa se zastoji na projektih pojavljajo tudi zaradi dolgih birokratskih postopkov znotraj ministrstev in pomanjkljivih specifičnih znanj, predvsem s področja javnega naročanja.

Črpanje je absolutna prednostna naloga vlade, še posebej pri projektih okoljske in prometne infrastrukture, ki morajo letos za uresničevanje t.i. pravila n+3/2 (poraba sredstev v roku treh oz. dveh let od leta dodelitve) realizirati najmanj za 150 milijonov evrov povračil sredstev iz Kohezijskega sklada v državni proračun, če se želi Slovenija izogniti tveganju dokončne izgube sredstev. 

Kot izhaja iz poročila, bo vlada v prihodnjih mesecih izvajala aktivnosti za še bolj pospešeno izvajanje projektov. Kratkoročno pa bo glavna naloga vseh, skrb za prihodke iz Bruslja, in sicer odprava zamud pri pripravi zahtevkov za povračilo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad bo do 21. 10. 2013 v sodelovanju s posredniškimi telesi pripravilo akcijski načrt za pospešitev črpanja.

Celoten pregled 28. redne seje Vlade RS si lahko preberete Initiates file downloadTUKAJ.
< MINISTRSTVO ZA FINANCE OBJAVILO PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA LETO 2014