19.04.2019 Starost: 4 let

28. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 28. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin ter besedilo predloga novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah, Uredbo o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter Uredbo o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 in izhodišča za sklenitev Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2019 – 2022 ter se seznanila z informacijo o doseganju deleža obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije do leta 2020. Vlada RS pa je pripravila tudi odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki.


Predlog sprememb Zakona o evidentiranju nepremičnin
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A). Sprememba prinaša časovno usklajenost z roki po Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Ker se rok uveljavitve modelov vrednotenja premika iz 31. julija 2019 na 31. marec 2020, se tudi roki za posodobitev podatkov prilagodijo temu datumu.

Brez pravočasno sprejetih in uveljavljenih predlaganih sprememb ZEN-A od 1. junija 2019 dalje množično vrednotenje nepremičnin ne bi imelo več podatkov o dejanski rabi zemljišč, kot so vodeni na dosedanji način, in ne bi moglo izračunati vrednosti nepremičnin po ZMVN. Nezmožnost uporabe teh podatkov za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin pa bi pomenilo, da bi sistemski in drugi uporabniki informacijo o posplošenih tržnih vrednostih, ki jo potrebujejo za izvajanje svojih nalog, v času do uveljavitve novih modelov vrednotenja izgubili.

Predlog novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in ga v Državni zbor pošilja v obravnavo po nujnem postopku.

S predlagano novelo zakona se rok za izvedbo novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin zamika na 31. marec 2020, kar pomeni, da bodo lastniki nepremičnin obvestila o novih vrednostih nepremičnin prejeli v aprilu 2020. Izvedba poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin, ki bo dostopna na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin, je načrtovana za letošnjo jesen.

Množično vrednotenje nepremičnin bi sicer moralo biti izvedeno do 31. julija 2019, vzrokov za zamudo rokov pri izvedbi množičnega vrednotenja pa je po navedbah Ministrstva za okolje in prostor, ki je izvajalec množičnega vrednotenja, več. Oblikovanje nove evidence vrednotenja zahteva izvedbo obširnega tehničnega dela, pokazala pa se je tudi potreba po izvedbi daljših postopkov usklajevanja modelov vrednotenja s strokovno javnostjo ter javne razgrnitve lastnikom nepremičnin.

S podaljšanjem roka za izvedbo drugega sistemskega množičnega vrednotenja nepremičnin se hkrati zagotavlja tudi dodaten čas za izvedbo nalog preveritve kakovosti obstoječih uradnih evidenc in zagotovitve določenih dodatno potrebnih podatkov. Izvedba vseh teh nalog je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo ter občin. Dodaten čas imajo na voljo tudi lastniki nepremičnin, da pregledajo ustreznost podatkov o nepremičninah ter po potrebi sprožijo ustrezne postopke za njihove popravke.

Predlog novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je vsebinsko povezan z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin, ki mora biti uveljavljena najkasneje do 1. junija 2019, zato vlada predlaga obravnavo in sprejemanje obeh novel po nujnem postopku.

Več si preberite TU.

* * *


< SREČANJE Z MINISTROM ZAJCEM, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR