24.07.2020 Starost: 2 let

27. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 7. 2020 - Vlada RS je na svoji 27. redni seji med drugim sprejela Usmeritve za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2020, predloga Sprememb proračuna RS za leto 2021 in predloga Proračuna RS za leto 2022. Vlada RS je podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, izdala Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, odločila, da Ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi ter sprejela sklep o podaljšanju omejitev iz Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja za okužbo in širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Zakona o učinkoviti rabi energije in izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Sprejet je bil tudi Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2020 in Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Regionalni razvoj«. Vlada RS je tudi sprejela več izhodišč do predlaganih evropskih uredb, in sicer do predloga spremembe Uredbe o skupnih določbah izvajanja evropskih strukturnih in investicijskih skladih, do Spremenjenega predloga Uredbe o določitvi skupnih določb o Evropskih skladih, do Spremenjenega predloga Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu, do Spremenjenega predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+), do Spremenjenega predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod ter stališče k Predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Sprejet je bil tudi Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu bolezni covid-19 ter ukrepe za izboljšanje odziva z nosilci in roki izvedbe. Vlada RS je sprejela tudi Poročilo o obsegu izvedenih prerazporeditev pravic porabe za namen zagotavljanja sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo, v obdobju od 7. 5. 2020 do 30. 6. 2020, razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije ter sprejela Načrt izvajanja finančnih instrumentov za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 za obdobje 2020-2023. Vlada RS pa je sprejela tudi sklep o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo romske problematike in več odgovor na poslanska vprašanja in pobude, med njimi tudi vprašanja v zvezi z infrastrukturno prenovo javnih osnovnih šol, s stanovanjsko politiko.


Usmeritve za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2020, predloga Sprememb proračuna RS za leto 2021 in predloga Proračuna RS za leto 2022
Rebalans državnega proračuna za leto 2020 je treba pripraviti zaradi epidemije koronavirusa, ki vpliva na višji obseg izdatkov proračuna države.

1. Usmeritve za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS
Za leto 2020 veljajo izjemne okoliščine, ki dovoljujejo začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. Za doseganje zastavljenih javnofinančnih ciljev in za pripravo rebalansa državnega proračuna je treba sprejeti ukrepe za omejitev rasti izdatkov s kratkoročnim učinkom. S tem namenom bodo resorna ministrstva pripravila nabor ukrepov za omejitev rasti oziroma znižanje izdatkov, pri čemer se bodo osredotočila na omejitev ali odložitev izvajanja programov, ki niso nujni in na sistemske spremembe, ki jih je mogoče uveljaviti takoj (pravilniki, uredbe, pravice iz javnih sredstev, itd.)

2.Usmeritve za predloga Sprememb proračuna RS za leto 2021 in predloga Proračuna RS za leto 2022
Čeprav je za leti 2021 in 2022 pričakovati postopno okrevanje gospodarstva, to še ne bo na ravni pred epidemiološko krizo. Zato mora biti tako zastavljen tudi pristop k pripravi predloga sprememb proračuna za leto 2021 in predloga proračuna za leto 2022.

Pri načrtovanju proračunov 2021 in 2022 je treba upoštevati, da so prednostne reforme in investicije na področju socialne in pokojninske zakonodaje, izboljšanja učinkovitosti v šolstvu in znanosti, sistemski ukrepi na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter investicije, ki pripomorejo k okrevanju in gospodarski rasti ter odpiranju delovnih mest, produktivnosti, okoljske in energetske politike.

Celotrn povzetek seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< VLADA DANES O REBALANSU PRORAČUNA IN COVIDU-19