12.04.2019 Starost: 3 let

27. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 4. 2019 - Vlada RS je na svoji 27. redni seji med drugim izdalo Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive in sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019. Sprejeta je bila tudi Odločba o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu. Sprejela pa je tudi sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo oblikovanja strategije komunalno–infrastrukturnega razvoja Slovenije.


Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive in joo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Predlagana uredba pomeni uskladitev s Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev in z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Uradniki, zaposleni v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti, na delovnem mestu lahko napredujejo v višji naziv na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive.

Po novem Uredba o napredovanju uradnikov v nazive določa, da uradniki napredujejo v višji naziv 1. novembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje. Pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pa jim pripadajo od 1. decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje (in ne več od 1. maja, kot je to določala doslej).

Spremenjena uredba bo določala tudi, da se o napredovanju v primeru začasne premestitve odloči v 60 dneh in da pravice pripadajo uradniku z dnem premestitve, vendar ne pred 1. decembrom v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019
Vlada je sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019 in pooblastila Skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za pogajanja glede višine regresa za letni dopust v letu 2019.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki jo vodi g. Branimir Štrukelj (KSJS) je 12. marca 2019 na vladno pogajalsko skupino, posredovala pisni predlog za določitev višine regresa za letni dopust za leto 2019, ki so ga predhodno predstavili na sestanku vladne pogajalske skupine in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 6. marca 2019.

Več si preberite TU.

* * *


< DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV NAŠLA ZA 30 MILIJONOV POTENCIALNIH PRIHRANKOV