04.10.2013 Starost: 9 let

27. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 10. 2013 - Vlada RS je na 27. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, predlog novele Zakona o urejanju trga dela, predlog novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in dopolnjeno Uredbo o upravnem poslovanju.


Predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Predlog sprememb in dopolnitev ZZVZZ vsebuje predloge za povečanje prihodkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, s čimer bi zagotovili izboljšanje finančnega stanja v zdravstvu in stabilnejše financiranje zdravstva v letih 2013 in 2014, do uveljavitve novega ZZVZZ. Vsebuje tudi predloge, ki se nanašajo na implementacijo določb Direktive o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu in uskladitev nacionalnega pravnega reda z zakonodajo EU. S spremembo in dopolnitvijo ZZVZZ se odpravlja tudi kršitev določb Pogodbe o delovanju EU, ki jo Republiki Sloveniji očita Evropska komisija v zvezi s prepovedjo omejevanja prostega pretoka kapitala. Republika Slovenija se je v svojem odgovoru na uradni opomin Evropske komisije zavezala, da bo omenjeno kršitev odpravila ob prvem posegu v ZZVZZ.

1. S predlogom za povečanje prihodkov za obvezno zdravstveno zavarovanje se odpravljajo nesorazmerija pri plačevanju teh prispevkov in povečuje solidarnost. Predlogi, ki pomenijo povečanje prihodkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, so:

  • določitev prispevka za vse kategorije zavarovancev, ki prejemajo aktivne dohodke po sistemu "vsak dohodek šteje" tudi na: dohodke iz drugega pravnega razmerja (kot osnova za plačilo prispevka se določi prejet dohodek); iz naslova dejavnosti, ki se opravlja kot postranski poklic (kot osnova za plačilo prispevka se določi znesek 25 % povprečne bruto plače v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta). Za obe vrsti dohodkov se določi prispevna stopnja v višini 6,36%;

  • določitev najnižje prispevne osnove za: samostojne podjetnike (60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec); osebe, ki si same plačujejo prispevek (35 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec);

  • zvišanje prispevne stopnje za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen iz 0,30 odstotka na 0,53 % za zavarovance iz 5. (osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu) in 10. točke (osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, t.i. popoldanski s.p.-ji) 17. člena ter hkratna sprememba osnove za zavarovance iz 5. točke 17. člena na vsako posamezno plačilo za opravljeno delo.

2. S predlogom se v slovenski pravni red prenaša tudi Direktiva o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, saj je z zahtevami direktive potrebno nacionalno zakonodajo s področja zdravstvenega varstva uskladiti do 25. oktobra 2013. Direktiva ne vpliva na uresničevanje pravic do potrebnega ali načrtovanega zdravljenja, ki je državljanom EU že zagotovljen na podlagi uredb o koordinaciji sistemov socialne varnosti, z vključitvijo ključnih sprememb pa bo omogočena pravočasna priprava in uveljavitev s tem povezanih podzakonskih predpisov, predvsem Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Direktiva prinaša novosti:

  • nacionalna kontaktna točka za zagotavljanje informacij pacientom bo na ZZZS;
  • tudi izvajalci bodo pacientom morali zagotavljati določene informacije;
  • na podlagi direktive bo pacient upravičen le do povrnitve stroškov zdravstvene storitve v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot v višini, do katere je upravičen v breme obveznega zavarovanja v RS;

  • predhodna odobritev ZZZS bo potrebna v primerih bolnišničnega zdravljenja in zdravstvenih storitev, ki zahtevajo uporabo visoko specializirane in drage medicinske infrastrukture ali medicinske opreme;

  • določitev zdravstvenih storitev, ki ne morejo biti predmet povračila stroškov na podlagi direktive (osnovno zdravstveno varstvo, presaditve delov človeškega telesa, zdravstvena obravnava v socialnovarstvanih zavodih in drugo);

  • uveljavljanje pravice bo mogoče na podlagi napotnice in recepta oziroma drugih listin ZZZS;

  • minister za zdravje ima možnost, da omeji dostop do zdravstvenih storitev pacientov iz drugih držav članic v javni mreži RS oziroma da omeji povračilo stroškov domačim pacientom, ki si želijo zdravstvenega varstva v drugi državi članici EU, v primeru nezmožnosti zagotavljanja zadostnega in stalnega dostopa do uravnoteženega obsega visokokakovostnega zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji ali prevelike porabe finančnih, tehničnih in človeških virov z vidika obvladovanja stroškov.

3. Zoper Republiko Slovenijo je trenutno aktualen postopek (uradni opomin), v okviru katerega Evropska komisija Republiki Sloveniji očita kršitev 63. člena Pogodbe o delovanju EU. Po mnenju Evropske komisije nacionalna ureditev pomeni kršitev svoboščine prostega pretoka kapitala, s tem ko določa, da je potrebno polovico pozitivnega izida iz dopolnilnega zavarovanja nameniti za izvajanje dopolnilnega zavarovanja ter da se sredstva iz poslovanja dopolnilnega zavarovanja uporabijo le za izvajanje tega zavarovanja. Predlog novele ZZVZZ sedaj to določilo ukinja in določa, da se rezerve, oblikovane na podlagi preteklih pozitivnih izidov iz dopolnilnega zavarovanja, prenese v postavke kapitala zavarovalnic, ki povečujejo kapitalsko ustreznost zavarovalnic.

4. S predlogom se dopolnijo evidence podatkov, ki jih vodi ZZZS. Gre za dopolnitev zaradi določb izvedbene direktive o določitvi za olajšanje zdravniških receptov, predpisanih v drugi državi članici, ter za možnost večjega nadzora na obračunavanjem zdravstvenih storitev.

CELOTEN PREGLED 27. REDNE SEJE VLADE RS

* * *


< ZA USPEŠNEJŠE DELO S TEŽAVNIMI STRANKAMI