14.08.2018 Starost: 4 let

266. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 8. 2018 - Vlada RS je na svoji 266. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata in se seznanila z zaključnim poročilom o izvedbi Vladnega strateškega razvojnega projekta P2: Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja. Prav tako pa je Vlada RS pooblastila ministra Zdravka Počivalška za podpis pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Slovenska Bistrica in sprejela sklep, da z občino Krško sklene pogodbo o brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja države.


Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
Uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje v zvezi s predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata v skladu z Direktivo 2008/98/ES ter dajanjem komposta ali digestata v promet.

S to Uredbo se uvajajo manjše vsebinske spremembe in odpravljajo nekatere redakcijske napake. Bistveni spremembi uredbe sta v 4. členu, ki določa pogoje za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kompostarne ali bioplinarne in v 25. členu, ki določa uporabo komposta ali digestata 1. kakovstnega razreda.

Investitor ali predelovalec biološko razgradljivih odpadkov mora pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju kompostarne (katere zmogljivost je manjša od 10.000 ton/leto) ali bioplinarne (katere zmogljivost je manjša od 10 ton na dan)v primeru skladiščenja blata zagotoviti zaprte zalogovnike z avtomatskim zapiranjem ter odsesavanje in odvajanje plinov iz zalogovnika prek enote za čiščenje odpadnih plinov. V skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, je blato preostalo obdelano ali neobdelano blato iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali iz drugih čistilnih naprav ter preostalo blato iz obstoječih pretočnih greznic in drugih podobnih naprav za čiščenje odpadnih voda.

V 25. členu je dodan novi odstavek, v katerem je določeno, da lahko pri uporabi komposta 1. kakovostnega razreda ali digestata 1. kakovostnega razreda, ki je proizvod, uporabnik zagotovi analizo tal v skladu s poglavjem o vzorčenju tal iz Smernic za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več si preberite TU.

* * *


< 264. DOPISNA SEJA VLADE RS