08.08.2018 Starost: 5 let

264. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 8. 2018 - Vlada RS se je na svoji 264. dopisni seji med drugim seznanila s Poročilom o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 za leto 2017 in sprejela odgovor Državnemu svetu RS na vprašanje Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi s sistemsko ureditvijo zaščite pred točo.


Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 za leto 2017
V poročilu za leto 2017 je poleg uvodnega dela predstavljenih 17 sprejetih ukrepov za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti, tem pa sledi poročilo o njihovi realizaciji z opisom dejavnosti, ki so jih z namenom izboljšanja dosedanjega stanja v letu 2017 izvedli posamezni organi.

Ti ukrepi so naslednji: izvedba rednih in načrtovanih nadzorov, preučitev pravilnosti sistemizacij in pravilne zasedbe delovnih mest in preučitev pravilnosti oz. upravičenosti izplačevanja dodatkov za dvojezičnost, upoštevaje 17. člen Zakona o javnih uslužbencih in 28. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, strokovni nadzor nad poslovanjem občin, skrb za orodje za objavo e-storitev na portalu e-uprave, izvedba tečajev jezika narodnih skupnosti, prevajanje obrazcev v jezik narodne skupnosti, identifikacija težav in priprava načrta ukrepov za boljše delo policije na narodnostno mešanih območjih, zagotovitev vseh obrazcev, ki jih uporabljajo policisti, v jeziku narodnostnih skupnosti, jezikovno usposabljanje (tečaji v policiji 2014–2015), dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev v jezikih manjšin v dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih zavodih v Prekmurju in Porabju, dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev v jezikih manjšin v šolah z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji in šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ugotovitev potreb odraslih po pripravi krajših programov za pridobitev oziroma izboljšanje jezikovnih zmožnosti in razvoj programov s poudarkom na e-učenju, posodobitev publikacij Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se nanašajo na področje obveznega zdravstvenega zavarovanja ter prevod spletnih strani nacionalne kontaktne točke, ugotovitev, ali obstajajo italijanski in madžarski prevodi vseh obrazcev, ki so predpisani in so namenjeni za uveljavljanje pravic strank v postopkih pred sodišči, vzdrževanje in vsebinsko dopolnjevanje spletnega portala Jezikovna politika Republike Slovenije, nadaljevanje (so)financiranja različnih dejavnosti za ohranjanje in promocijo italijanskega in madžarskega jezika v okviru rednih letnih kulturnih programov ter nadaljevanje sofinanciranja občin na narodnostno mešanem območju.

Na podlagi prispevkov resornih organov delovna podskupina ugotavlja, da so bili ukrepi v letu 2017 uspešno realizirani. Vlada Republike Slovenije pristojne resorje poziva, da v skladu z določeno časovnico še naprej skrbijo za uresničevanje ukrepov, za katere so pristojni, in v ta namen zagotovijo tudi zadostna finančna sredstva.

Več si preberite TU.

* * *


< 262. DOPISNA SEJA VLADE RS