13.03.2015 Starost: 6 let

26. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 3. 2015 - Vlada RS je na 26. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, spremembe Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje populacije volka v Sloveniji za obdobje 2013-2017 ter ustanovila Svet za razvoj informatike v državni upravi.


Predlog novele Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) predstavlja podlago za uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in javne uslužbenke, zaposlene v osebah javnega prava, za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Veljavni zakon (ZKDPZJU) se v svojih določbah sklicuje na določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). Glede na to, da je z uveljavitvijo novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 1. 1. 2013 prenehal veljati ZPIZ-1, se s predlogom Zakona o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence usklajujejo določbe ZKDPZJU z določbami ZPIZ-2.

Določbe ZKDPZJU, ki se neposredno sklicujejo na ZPIZ-1, se spremenijo tako, da se zdaj sklicujejo na zakon, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, če pa se ZKDPZJU sklicuje na davčne olajšave na podlagi dodatnega pokojninskega zavarovanja, se sklicuje na zakon, ki ureja dohodnino, ali zakon, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

Dana je tudi možnost, da se zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla.

Omenjena možnost je skladna z določbami ZPIZ-2, ki tudi za pokojninske sklade, ki pokrivajo gospodarski sektor, omogoča vzpostavitev krovnih pokojninskih skladov s podskladi, v okviru katerih se vodi različna naložbena politika po principu skladov življenjskega cikla. To pomeni, da bi bila tudi javnim uslužbencem dana možnost, da se glede na starost vključujejo v sklade z bolj tvegano naložbeno politiko ter nato postopoma prehajajo v sklade z manj tvegano naložbeno politiko in na koncu v sklad z minimalno zajamčeno donosnost.

Predlog zakona o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) je bil pripravljen na podlagi predloga Odbora zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence, ki predstavlja zainteresirano javnost.

Predlagan je sprejem zakona po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona ter prenehanje veljavnosti posameznega zakona ali njegovih posameznih določb.

Celotno sporočilo je dostopno TU.

* * *


< ZOS PODAL POBUDO ZA DOPOLNITEV PRAVILNIKA, KI UREJA OSEBNO DOPOLNILO DELO