17.07.2020 Starost: 3 let

26. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 7. 2020 - Vlada RS je na svoji 26. redni seji med drugim izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, Uredbo o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji ter Uredbo o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih. Vlada RS je sprejela tudi stališče do Sporočila Komisije »Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 2030 - Vrnimo naravo v naše življenje«. Prav tako je Vlada RS določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije zasebnim izvajalcem s področja socialnega varstva ter izdala Odlok o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo romske problematike.


Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
Sprememba se nanaša na 5 občin.

Ugotovljeno je bilo, da imamo v Sloveniji 90 občin, ki jih uvrščamo med obmejna problemska območja. Glede na leto 2017 ni nobena občina izgubila statusa, pridobilo ga je pa 5 občin. Občine Dornava, Tišina in Žirovnica so pridobile status zato, ker je tam gostota poselitve padla pod slovensko povprečje. Občina Poljčane zato, ker se ji je zmanjšal koeficient razvitosti občine ter občina Rogaška Slatina, ker neposredno meji na obmejna problemska območja, zato posledično z ostalimi občinami tvori sklenjeno obmejno problemsko območje v Posotelju.

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji in Uredba o izrabljenih vozilih

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji ter Uredbo o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih. S spremembo obeh uredb se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi.

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 – Vrnimo naravo v naše življenje
Evropska Komisija (EK) je 20. 5. 2020 pripravila sporočilo Komisije »Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 2030 - Vrnimo naravo v naše življenje«, ki začrtuje njeno delo na tem področju in je v njem pozvala Evropski parlament in Svet EU, naj jo potrdita. Sočasno je sprejela tudi strategijo »Od vil do vilic - za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem«, kar je pomembno z vidika usklajenih ciljev, ki jih je EK zastavila v Evropske m zelenem dogovoru. Obe strategiji se medsebojno dopolnjujeta z namenom združiti naravo, kmetovalce, podjetja in potrošnike v skupnem prizadevanju za trajnostno prihodnost. Predsedujoča država Svetu EU (Nemčija) načrtuje sprejetje Sklepov Sveta EU, s katerimi se bodo države članice EU odzvale na obe strategiji EK v oktobru in novembru 2021. V luči tega dogajanja je Vlada RS sprejela stališče do Sporočila Komisije »Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 2030 - Vrnimo naravo v naše življenje«.

Republika Slovenija pozdravlja Sporočilo Komisije - Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 2030 - vrnimo naravo v naše življenje ter njene ambiciozne cilje. Izvajanje teh ciljev lahko v luči okrevanja po pandemiji COVID-19 pomembno prispeva k varstvu tako narave kot zdravja ljudi.

Obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije zasebnim izvajalcem s področja socialnega varstva

Vlada je določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije zasebnim izvajalcem s področja socialnega varstva, razdelitev sredstev ter kriterije za razdelitev sredstev.

Odlok o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo romske problematike

V zadnjem obdobju se srečujemo z izzivi ohranjanja romskih etničnih značilnosti, ki izstopajo predvsem na območjih jugovzhodne Slovenije. Ugotavlja se, da se predvideni ukrepi iz nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 ne kažejo v pričakovani smeri, na kar argumentirano opozarjajo župani občin iz jugovzhodne Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet in Policija. V interesu romske skupnosti in preostalega prebivalstva je, da se opredelijo pomanjkljivosti oziroma sistemski razlogi, ki onemogočajo uspešnejše doseganje ciljev, ki so navedeni v nacionalnem programu.

Vlada je za soočanje z navedenimi izzivi izdala odlok, s katerim ustanovi Delovno skupino za obravnavo romske problematike in za predsednika skupine imenovala dr. Antona Olaja, državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, za njegovega namestnika pa mag. Stanka Baluha, direktorja Urada za narodnosti.

Celoten povzetek seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< EVROPSKA SREDSTVA ZA DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA