05.04.2019 Starost: 4 let

26. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 26. redni seji med drugim seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2019 – 2020, izdala Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti. Vlada je na seji določila tudi izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela. Sprejet je bil tudi odgovor Svetu romske skupnosti Republike Slovenije v zvezi s statusom tradicionalno in netradicionalno naseljene romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter sedmo Letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2020. Prav tako pa se je vlada seznanila z mnenjem Urada za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.


Osnutek Nacionalnega reformnega programa 2019 - 2020
Vlada se je seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2019 - 2020. Končni dokument, ki ga bo vlada obravnavala predvidoma prihodnji teden, mora Slovenija Evropski komisiji posredovati do 15. aprila. Osnutek je že obravnaval Ekonomsko-socialni svet, vlada pa ga bo posredovala v seznanitev tudi Državnemu zboru.

Nacionalni reformni program je letni dokument, ki vključuje načrtovane prednostne naloge dela vlade in vključuje ukrepe za doseganje priporočil ter glavnih ciljev Strategije Evropa 2020.

Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
Gre za usklajevanje določbe iz Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V), ki določa, da se podzakonski predpisi in drugi splošni akti, ki urejajo napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, uskladijo z določbo zakona, v treh mesecih od uveljavitve zakona, ki je bil uveljavljen s 1. januarjem 2019.

Predlog Zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti
V predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZdej), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, se predlaga črtanje sedmega odstavka 53.c člena, ki daje možnost javnim zdravstvenim zavodom, da opravljanje zdravstvenih storitev pogodbeno prenesejo na drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti. Predlagatelj zakona zasleduje cilje omejitve prenosa zdravstvenih storitev na izvajalce zdravstvene dejavnosti izven mreže javne zdravstvene službe ter preprečitev privatizacije zdravstvenih storitev in odtekanja javnega denarja v roke zasebnih izvajalcev (izvajalci zdravstvene dejavnosti izven mreže javne zdravstvene službe).

Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela
Vlada je določila Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter se seznanila s predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

V dosedanjem pogajalskem procesu sta tako vladna kot sindikalna stran izrazili zavedanje o nujnosti drugačne ureditve tega področja, zato je upoštevaje X. točko Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev predlagano, da bi bila razdalja od bivališča do delovnega mesta edini kriterij za določitev višine povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Posledično bi se javnim uslužbencem povrnil strošek izključno v višini kilometrine.

Odgovor Svetu romske skupnosti Republike Slovenije v zvezi s statusom tradicionalno in netradicionalno naseljene romske skupnosti v Republiki Sloveniji
Vlada je sprejela odgovor Svetu romske skupnosti Republike Slovenije v zvezi z njegovo zahtevo za posredovanje obrazložitve statusa, pravnega položaja in posebnih pravic tradicionalno naseljene romske skupnosti (avtohtonih Romov) in statusa, pravnega položaja in posebnih pravic netradicionalno naseljene romske skupnosti (neavtohtonih Romov) v Republiki Sloveniji.

Poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore Pokolpju
Vlada je sprejela sedmo Letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2020, ki predstavlja izvedene ukrepe v letu 2017, kakor tudi kumulativno vrednost učinkov posameznih ukrepov, ki so bili uveljavljeni od sprejema Programa.

Vlada z začasnimi ukrepi Pokolpju nudi razvojno podporo v boju proti brezposelnosti v Pokolpju, in sicer s spodbujanjem investicij, ugodnimi razvojnimi krediti, subvencijami za zagon podjetij in mikrokreditev, kot tudi s samo promocijo problemskega okolja za privabljanje investitorjev ter ustvarjanjem novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike. Med začasne ukrepe štejemo tudi povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost, davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje, spodbude za trajnostni razvoj podeželja ter podporo pri razvoju prometne in energetske infrasrukture.

Vlada seznanjena z mnenjem glede izpolnjevanja zagotovil akreditacije sistema izvajanja evropske kohezijske politike 2014 - 2020
Vlada se je na današnji redni seji seznanila z mnenjem Urada za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

V tokratnem mnenju urad vlado seznanja, da organ upravljanja (skupaj s posredniškimi in izvajalskimi organi) in organ za potrjevanje še vedno izpolnjujeta merila, ki sta jih izpolnjevala za imenovanje ob akreditaciji sistema. Ne glede na navedeno pa urad izpostavlja ugotovljene pomanjkljivosti v povezavi z informacijskim sistemom e-MA.

Celotno sporočilo o sprejetih sklepih Vlade RS je voljo TU.

* * *


< DRUGI JAVNI RAZPIS V ZVEZI S POBUDO ZA VZPOSTAVITEV BREZŽIČNIH WiFi TOČK NA JAVNIH MESTIH