16.07.2018 Starost: 5 let

258. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 7. 2018 - Vlada RS se je na svoji 258. izredni seji med drugim seznanila s poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v preteklem letu ter o zadolženosti na 31. december 2017 in sprejela Odgovor na poziv Zbornice komunalnega gospodarstva k urgentni izvedbi ukrepov za ureditev področja prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Vlada RS se je seznanila tudi z zaključnim poročilom o energetski prenovi stavb v državni in občinski lasti in s skupnim Poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017.


Poročilo o zadolževanju občin v preteklem letu
Občine morajo ministrstvu za finance poročati o svojem zadolževanju in zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja, katerih ustanoviteljice so ali v katerih imajo prevladujoč vpliv. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2017 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2017 je tako pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih posredovale občine in so usklajeni s premoženjskimi bilancami občin.

Skupna zadolženost (občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin) se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 zmanjšala za 2,2 milijona evrov in je konec leta 2017 znašala 841,6 milijonov evrov oziroma 1,94 % BDP. Od tega je znašalo stanje dolga občin 708,6 milijonov evrov, stanje dolga pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin pa 133 milijonov evrov. V strukturi skupne zadolžitve so 84 % predstavljali dolgovi občin in 16 % dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca v letu 2017 je znašal 408 evrov.

V letu 2017 je ministrstvo za finance 66 občinam izdalo 78 soglasij k zadolžitvi. Skupni obseg novih zadolžitev na podlagi izdanih soglasij je znašal 61,5 milijonov evrov. Povprečna zadolženost v letu 2017 obravnavanih občin je bila 5,9 % njihovih v predhodnem letu realiziranih prihodkov. Občine so se zadolževale predvsem za investicije, predvidene v občinskih proračunih za leto 2017, 14 občin pa je upravljalo z dolgom občinskega proračuna. V letu 2017 se je pri državnem proračunu z odobritvijo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dodatno zadolžilo 132 občin v skupni višini 20,6 milijonov evrov in sicer 0,7 milijonov za upravljanje z dolgom občinskega proračuna in 19,9 milijonov za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.

Vlada ugotavlja, da obseg skupne zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2017 na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Občine tudi s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, nova delovna mesta delavcem, izboljšano kakovost življenja občanom, gospodarsko aktivnost in s tem ustvarjajo BDP.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< GLASOVANJE ZA NAJBOLJŠE PROJEKTE KOHEZIJSKE POLITIKE