07.05.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

25. SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7.5. 2009 – Vlada RS je na svoji 25. seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih. Vlada je tudi sprejela Uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave, spremembo Uredbe o upravnem poslovanju in spremembo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009. Prav tako je bil na seji vlade sprejet Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o Svetu Vlade RS za javno-zasebno partnerstvo in Program odprave administrativnih ovir in zmanjšanju administrativnih bremen za 25% do leta 2012.  Zakon

o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in

izobraževanja

Ključni

cilji sprememb zakona so:
- zagotavljanje

razmer za kakovostno delo vrtcev in šol;
- zaščita delavcev v

vzgoji in izobraževanju, ki bi jim bile lahko zaradi nejasnih zakonskih

določb kršene pravice;
- s podaljšanjem

rokov prehodnega režima omogočanje smiselne organizacije vzgoje in

izobraževanja;
- ohranjanje

sistemske umestitve posameznih skupin pri upravljanju vrtcev in šol.

Predlog

zakona se ne odmika od načel, ki so bila upoštevana že pri pripravi sedanjega

zakona. Poglavitne rešitve predlaganega zakona so:
- ponovno krepi

položaj delavcev vrtcev in šol v svetih, ki so najvišji organi upravljanja

v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, in v srednjem šolstvu vključuje v

organ upravljanja tudi dijake. S tem v ospredje postavlja pedagoški

proces. Ohranja pa idejo partnerstva med delavci šole, starši in lokalno

skupnostjo oziroma ustanoviteljem pri upravljanju šole;
- ponovno uvaja

zaščitno normo, ki določa, da se zasebna osnovna in glasbena šola ne

financirata iz javnih sredstev, če bi bila s tem ogrožena obstoj in razvoj

javne šole v šolskem okolišu, s tem pa tudi ogrožena pravica otroka, da se

lahko v svojem šolskem okolišu vpiše v javno šolo, ki ji obseg dejavnosti

zagotavlja ustrezno kakovost;
- za skupino

strokovnih delavcev, še zlasti ravnateljev, ki so si pridobili

visokošolsko izobrazbo druge stopnje, ki sicer ne ustreza zahtevani

izobrazbi za učitelja oziroma strokovnega delavca v osnovni šoli, v

prehodnem obdobju zakon določa, da so lahko imenovani za ravnatelja. S tem

pa ne spreminja temeljne določbe, ki jo določa zakon glede izobrazbenih in

drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za ravnatelja;
- jasneje določa, da

pomeni opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela možnost tudi za zamenjavo

delodajalca, če gre za neprekinjeno delo na področju vzgoje in

izobraževanja;
- ponovno umešča svet

staršev v sistemsko ureditev, ki ne posega v pristojnosti in odgovornosti

vodstva šole in sveta šole.

Več o sprejetih sklepi Vlade RS si lahko preberete na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *< TRI OBČINE SPODNJE VIPAVSKE DOLINE S SKUPNO MEDOBČINSKO UPRAVO