27.09.2013 Starost: 10 let

25. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 9. 2013 - Vlada RS je na 25. redni seji med drugim določila besedilo novele Zakona o davčnem postopku in predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017, se seznanila z izhodišči za pripravo Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter potrdila politiko reševanja problematike nedovoljenih gradenj.


Izhodišča za pripravo Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Vlada nalaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za finance ter v sodelovanju z zainteresirano strokovno in uporabniško javnostjo pristopi k pripravi Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, z namenom povečanja socialne varnosti oseb, ki so odvisne od tuje pomoči in zagotavljanja vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe.

V Sloveniji nimamo ustrezno urejenega sistema dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Prejemki in storitve niso povezani v enovit sistem, prav tako ni koordinacije med različnimi službami, zaradi česar se zmanjšuje kakovost in učinkovitost na tem področju, ter omejuje dostop določenim skupinam prebivalstva. Večina formalnih storitev se izvaja v institucionalni obliki, med tem ko so storitve pomoči na domu, preventive, zgodnje rehabilitacije, pa tudi uporaba sodobnih informacijskih tehnologij precej nerazvite. V prihodnjih letih se bo zaradi hitrega večanja števila starejših oseb potreba po storitvah dolgotrajne oskrbe še povečevala, predvsem za osebe, ki so starejše od 80 let.

Cilj nove ureditve je uvesti posebno socialno zavarovanje za primer potrebe po dolgotrajni oskrbi, ki se uvršča v eno od socialnih tveganj, značilnih za dolgoživo družbo, hkrati pa izvajalce in storitve povezati v sistem, ki bo osebam, ki so odvisne od pomoči drugih zagotovil dostopne in kakovostne storitve, predvsem v njihovem domačem okolju. Z novim zakonom bo ustrezno urejeno tudi področje osebne asistence za najtežje invalide, ki potrebujejo stalno pomoč in podporo pri njihovem vključevanju v družbo.

Na področje dolgotrajne oskrbe se nanaša tudi eno izmed letošnjih priporočil, ki jih je Svet EU na Slovenijo naslovil v okviru Evropskega semestra. V priporočilu št. 2 Svet EU med drugim navaja "Omeji naj se s staranjem prebivalstva povezane stroške dolgotrajne oskrbe in izboljša dostop do storitev s preusmeritvijo oskrbe z institucionalne na oskrbo na domu, izboljšanjem usmerjanja nadomestil in ugotavljanja njihove upravičenosti ter povečanjem preventive za zmanjšanje invalidnosti/odvisnosti."

Celotem pregled 25. redne seje Vlade RS si lahko preberete Initiates file downloadTUKAJ.


< NA MINISTRSTVU ZA FINANCE PONOVNO USKLAJEVANJE O PRORAČUNU IN DAVKU NA NEPREMIČNINE