06.03.2015 Starost: 8 let

25. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 3. 2015 - Vlada RS je na 25. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o gozdovih, predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in predloganovele Zakona o dohodnini, predloge amandmajev k Predlogu zakona o ukrepih na področju pripravništva ter se seznanila z ukrepi za izvedbo reorganizacije na področju upravljanja z vodami.


Predlog novele Zakona o gozdovih
Poplave, visok sneg in žled so v Sloveniji med 30. januarjem in 27. februarjem leta 2014 povzročili ogromno škodo. Žledolom je prizadel kar 51% površine slovenskih gozdov. Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije je treba posekati 9,3 milijona m3 lesne mase, približno tretjino lesne mase predstavljajo iglavci. Realizacija sanitarne sečnje zaradi posledic žledoloma je po podatkih ZGS v letu 2014 znašala 3,5 milijone m3 lesa.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 17/14) je zaradi naravne nesreče (žledoloma) iz začetka leta 2014 določil prehodno obdobje, v katerem pri prevozih gozdnih lesnih sortimentov zaradi čim hitrejše izvedbe sanacije ni treba imeti prevoznic, temveč se lahko o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti vodi le listina. Prehodno obdobje se izteka konec aprila 2015. Zaradi naravne nesreče želimo omogočiti nadaljevanje čim hitrejše in nemotene odprave posledic kot tudi preprečiti širjenje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja. V letu 2014 je bilo izvedenih 35 % celotne potrebne sanitarne sečnje, zato je nujno potrebno, da se tudi v prihodnje omogoči čim hitrejšo in nemoteno odpravo posledic žledoloma. V letošnjem in prihodnjem letu lahko pričakujemo še dodatno povečan delež sanitarnega poseka zaradi podlubnikov. Gradacije podlubnikov vedno sledijo z zamikom po naravnih ujmah, zlasti če območja s poškodovanimi oziroma oslabljenimi iglavci niso v celoti sanirana, gradacije pa lahko trajajo več let. Zaradi tega se sedanja odložitev uporabe določb, ki urejajo obveznost uporabe prevoznice, podaljšuje do 31. decembra 2016, ko se predvideva, da bo večina sanacije zaključena. Zato pri prevozih gozdnih lesnih sortimentov v obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2016 ne bo treba imeti prevoznic kot dodatnega instrumenta za zagotavljanje sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov.

Pri izvajanju nadzora nad izvajanjem Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode, se je pokazalo, da gre pri uvozu lesa in lesnih proizvodov iz tretjih držav za zahtevne postopke ugotavljanja ali so gozdni lesni proizvodi pridobljeni iz lesa, ki je bil zakonito posekan. Zaradi učinkovitega preprečevanja dajanja na trg EU proizvodov iz lesa, za katere se v postopku nadzora pri gospodarskih subjektih ugotovi, da manjkajo nekatera dokazila o zakoniti sečnji oziroma elementi sistema potrebne skrbnosti, se pristojnim organom daje pravna podlaga, da kršiteljem odredijo ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti v določenem roku.

Več si preberite TU.

* * *


< UVELJAVITEV ZAHTEVKOV ZA SOFINANCIRANJE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE