31.05.2018 Starost: 360 dni

248. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31. 5. 2018 - Vlada RS je na svoji 248. dopisni seji med drugim izdala Uredbo o razvrščanju objektov, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike in Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Sava v Občini Šenčur. Vlada je sprejela tudi Odlok o strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do 2023, Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 - 2020 za leti 2018 in 2019 ter poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 – 2020 za let 2016 in 2017.


Uredba o razvrščanju objektov
Z uredbo se objekti razvrščajo glede na zahtevnost v enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne. Razlikovanje med posamezno zahtevnostjo objektov vpliva na to, ali je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje (npr. za enostavne objekte ni potrebno), vpliva na to, kakšna dokumentacija se priloži zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, za zahtevne objekte se izvede tehnični pregled, za ostale pa ni obvezen. Ta razvrstitev vpliva tudi na inšpekcijski nadzor, saj skladnost enostavnih objektov s prostorskim izvedbenim aktom in predpisi občine nadzoruje občinska inšpekcija.

Osnovni kriteriji za razvrstitev po zahtevnosti so zajeti že v definicijah v Gradbenem zakonu (GZ), in sicer so to dimenzije, konstrukcijska zahtevnost, večje ali manjše število ljudi, ki se zadržuje v objektu, ter prostorska (ne)zaznavnost. Izhodišče je, da so posamezne mejne vrednosti podobnih objektov med seboj primerljive in uravnotežene. Z uredbo so določena tudi vzdrževalna dela, ki glede na definicijo iz GZ pomenijo dela, namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki upoštevajo napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji.

Z uredbo se klasifikacijo objekti glede na namen njihove uporabe. Poleg stavb in gradbeno inženirskih objektov uredba razvršča tudi druge gradbene posege, ki so novost v GZ, saj ta širi definicijo objekta (poleg stavb in gradbeno inženirskih objektov) tudi na druge gradbene posege. To so posegi, ki so posledica gradbenih del in pomenijo poseg v fizične strukture na zemeljskem površju in pod njim ter trajno spreminjajo podobo ali rabo prostora. Objekti se glede na namen uporaba razvrstijo po pretežni rabi.

Uredba ima vpliv na delo inšpekcijskih služb, saj občinska inšpekcija nadzoruje skladnost enostavnih objektov z občinskimi predpisi.

Spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov
S tem predlogom sprememb in dopolnitev se glede na veljavno uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov, predvsem: omogoči preverjanje in spreminjanje pravnomočnih dovoljenj (o zaprtju odlagališča) po uradni dolžnosti v skladu z Zakonom o varstvu okolja, zaradi česar upravljavcem odlagališč najpozneje v desetih letih po pravnomočnosti odločb o zaprtju odlagališča ni treba predložiti vlog za okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zahtevo iz Uredbe o odlagališčih odpadkov; omogoča, da v primeru uveljavitve načela subsidiarnosti.

Več si preberite TU.

* * *


< EVROPSKA KOMISIJA PREDLAGA POSODOBITEV KOHEZIJSKE POLITIKE