18.05.2018 Starost: 5 let

242. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 5. 2018 – Vlada RS se je na svoji 242. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim in sprejela odzivno poročilo na revizijo Računskega sodišča glede javno-zasebnega partnerstva. Prav tako je dala soglasje Ministrstvu za infrastrukturo, da več namenskih sredstev dodeli infrastrukturnim projektom.


Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim
Uredba je pripravljena v skladu z 20. členom Zakona o financiranju občin (velja od 1.1.2018), ki omogoča neposredno ali posredno financiranje dejavnosti in programov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti. Določa, da se sredstva občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin ter določa podrobnejše namene porabe in merila za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma posameznim občinskim samoupravnim narodnim skupnostim.


Na podlagi izračunov predstavlja 0,15 % skupne primerne porabe občin za leto 2018 znesek 1.707.504,22 EUR, za leto 2019 pa 1.731.062,684 EUR. Vlada RS je manjkajoča sredstva v višini 77.504,22 EUR za leto 2018 zagotovila s prerazporeditvijo iz postavke tekoče proračunske rezerve Ministrstva za finance s sklepom z dne 20. 2. 2018. Manjkajoča sredstva za leto 2019 v višini 101.062,69 (znesek po trenutno veljavni zakonodaji) Urad za narodnosti načrtuje ob pripravi sprememb proračuna za leto 2019 ali ob pripravi rebalansa 2019. Znesek za leto 2019 se lahko spremeni in bo točno znan šele, ko bo določena povprečnina za leto 2019.


Več si preberite TU.

* * *


< JAVNO SPLETNO MESTO PROSTORSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA