30.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

24. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30.4. 2009 – Vlada RS je na 24. seji med drugim sprejela predlog Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami. Vlada pa je sprejela tudi Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o razvojnih spodbudah za turizem. Prav tako pa je vlada povečala pravico porabe na proračunskih postavkah namenskih sredstev EU pri SVRL in imenovala člane Strateškega sveta za decentralizacijo in regionalizacijo.  Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z

ostalimi kmetijskimi rastlinami

Z zakonom vlada ne dovoljuje gojenja gensko spremenjenih rastlin, ampak

tako pridelavo ureja. Slovenija kot članica EU na svojem ozemlju ne more uvesti

popolne prepovedi uporabe ali gojenja gensko spremenjenih rastlin prav tako pa

ne more izključiti nobenega tipa kmetovanja ali pridelovanja gensko

spremenjenih rastlin tistih sort, ki so vpisane v Skupni katalog sort poljščin

in katalog zelenjadnic. To bi bilo namreč v nasprotju z zakonodajo EU.

Z zakonom Slovenija vzpostavlja ukrepe za soobstoj oz. za preprečevanje

prisotnosti GSR v gensko nespremenjenih rastlinah, postopek prijave predelave,

obveznosti pridelovalcev in način vzpostavitve območij pridelave z in brez GSR,

strokovno usposabljanje, register pridelovalcev in predvsem tudi inšpekcijski

nadzor in uveljavljanje odškodnin in sankcij.

Pri zakonu je Slovenija sledila dvema načeloma, in sicer načelu svobodne

izbire načina pridelave kmetijskih rastlin in načelu »povzročitelj plača«.

Načelo svobodne izbire načina pridelave kmetijskih rastlin pomeni, da je

vsakemu pridelovalcu dana možnost odločiti se za konvencionalno, integrirano,

ekološko ali pridelavo GSR. Ob tem mora biti zagotovljena sledljivost, saj bodo

le na ta način možnost izbire imeli tudi proizvajalci in potrošniki. Načelo

»povzročitelj plača« pa pomeni, da je za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi

prisotnosti GSO v rastlinah in pridelkih, ki se pridelujejo brez uporabe GSO,

kriv povzročitelj, ki prideluje GSR.

V primerih nenamerne prisotnosti, ko povzročitelj ni znan, pa se

odškodnine izplačajo iz posebnega namenskega vira proračuna, v katerega

sredstva vplačujejo vsi pridelovalci GSR.

Predlog zakona se je ves čas pripravljal v sodelovanju z nevladnimi

organizacijami, ki ga v večini podpirajo, prav tako je bil zakon koalicijsko

usklajen. Vlada bo zakon posredovala v Državni zbor RS po nujnem postopku, saj

želi s tem preprečiti nenameren in nekontroliran vnos GSR med druge kmetijske

rastline, in da bi zakon začeli v praksi izvajati že prihodnje leto.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v prihodnjih mesecih

pripravilo še 2 uredbi, ki bosta natančnejše opredeljevali odškodnine in

tehnične pogoje za gojenje posameznih rastlin.

Pridelovalci

GSR bodo morali izvajati določene ukrepe za zagotavljanje soobstoja in za

preprečevanje prisotnosti GSO v gensko nespremenjenih kmetijskih rastlinah

oziroma pridelkih. Zagotovljati bo moral izvedbo vseh ukrepov za preprečevanje

nenamerne prisotnosti GSO v drugih kmetijskih rastlinah in pridelkih v

varovalnem, zadrževalnem in pribežališčnem pasu. Zato so v zakonu predvideni

pisni dogovori pridelovalca GSR z nosilci sosednjih kmetijskih gospodarstev in

drugimi lastniki zemljišč v določenem območju. Pridelovalec GSR bo moral biti seznanjen po eni strani z

zakonodajo, ki ureja ravnanje z GSO in zagotavljanje sledljivosti GSO v

kmetijskih rastlinah, pridelkih in predelanih proizvodih, in po drugi strani z

morebitnimi posledicami, ki bi jih lahko imela določena ravnanja z GSR in

njihovim pridelkom za kmetijske rastline ali pridelke drugih pridelovalcev.

Prav tako pa bo

moral pridelovalec GSR izvajati najmanj tiste ukrepe za preprečevanje nenamerne

prisotnosti GSR v drugih kmetijskih rastlinah in pridelkih, ki so določeni z

zakonom (to so pa še ostali ukrepi, kot je čiščenje opreme, skrbno ravnanje s

semenom).

Uredba o pristojbini za vzdrževanje

gozdnih cest

Sprememba

uredbe se nanaša na novo porazdelitev sredstev pristojbin za vzdrževanje

gozdnih cest med občinami. Nova porazdelitev je nastala predvsem zaradi

spremembe dolžin gozdnih cest po posameznih občinah. Zadnja sprememba uredbe in

z njo tudi prilagoditev razdelilnika za razporejanje zbranih sredstev

pristojbin na občine je bila zadnjič izvedena leta 2007. Zaradi novogradenj,

posodobitve evidence gozdnih cest in tudi vračanja gozdov v postopkih

denacionalizacije so se spremenile dolžine gozdnih cest po sektorjih lastništva

gozdov. Tako stari razdelilnik ni več ustrezal dejanskemu stanju.

V

skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega

značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za

vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava

po stopnji 9,4 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu

kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 12,8 odstotkov od katastrskega

dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari.

Pristojbine

lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60 odstotkov zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju

gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami

Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v

sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih

vzdrževalnih del. Zaradi javnega pomena gozdnih cest 40 odstotkov sredstev za

vzdrževanje prispeva tudi država. V letu 2008 je bilo za izvedbo programa

vzdrževanja gozdnih cest porabljenih približno 2 mio EUR iz zbranih sredstev

pristojbin ter dobrih 1,3 mio EUR proračunskih sredstev. V letu 2009 se za

vzdrževanje gozdnih cest predvideva 2 mio EUR iz sredstev pristojbin in

približno 1,2 mio EUR iz sredstev slovenskega proračuna.

Uredba o spremembah in dopolnitvah

uredbe o razvojnih spodbudah za turizem

Evropska

Komisija je avgusta 2008 sprejela Uredbo Komisije (ES) o razglasitvi nekaterih

vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o

splošnih skupinskih izjemah), ki nadomešča posamezne predhodne uredbe o

skupinskih izjemah z različnih področij (mala in srednje velika podjetja,

usposabljanje, regionalne pomoči…), s katerimi je bila usklajena tudi Uredba o

razvojnih spodbudah za turizem (uredba). Nova Uredba o splošnih skupinskih

izjemah narekuje uskladitev nacionalne zakonodaje, ki se nanaša na njeno

vsebino. Uredba se je že usklajevala z novo Uredbo o splošnih skupinskih

izjemah, vendar ob sprejemu zadnjih sprememb in dopolnitev uredbe niso bile v

celoti upoštevana relevantna določila, zaradi česar je Ministrstvo za finance

zadržalo potrditev sprememb in dopolnitev shem državnih pomoči, katerim osnova

je zadevna uredba. Tako se zaradi uskladitve z Uredbo o splošnih

skupinskih  izjemah spreminjajo oziroma

dopolnjujejo 2., 4., 5., 6., 10., 14. in 24. člen uredbe.

Hkrati

se vpeljujejo tudi določene druge manjše spremembe in dopolnitve uredbe, ki so

vsebinske narave in so se tekom izvajanja posameznih programov uredbe pokazale

kot nujno potrebne za njihovo bolj učinkovito izvajanje in hitrejše doseganje

zastavljenih ciljev.

Povečana pravico porabe na proračunskih

postavkah namenskih sredstev EU pri SVRL

Gre

za začasno povečanje pravic porabe do sprejetja rebalansa (II) proračuna za

leto 2009 in

s tem povečanje pravic porabe na postavkah namenskih sredstev EU pri SVLR v

višini 30.021.135,17 EUR.  Sredstva

bodo namenjena za izvedbo v letu 2008 nerealiziranih pogodbenih obveznosti SVLR

na osnovi javnih razpisov v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« v okviru

operativnega programa Krepitev regionalnih razvojnih potencialov. Zaradi

nizke realizacije v letu 2008, ki je bila povprečno 60 %, je ostalo

nerealiziranih 45 mio EUR prevzetih obveznosti. SVLR je v sodelovanju z

upravičenci (občine) podrobno proučila realnost izvajanja projektov z vidika

spremenjene dinamike in z vidika doseganja ciljev operacije.  S

redstva

za pokrivanje obveznosti iz tega naslova se bodo zagotovila na podlagi večjih

prihodkov proračuna iz sredstev EU Evropskega sklada za regionalni razvoj iz

finančne perspektive 2007 – 2013.

Strateški svet za decentralizacijo in

regionalizacijo

Strateški svet

za decentralizacijo in regionalizacijo za predsednika vlade pripravlja

strokovne usmeritve in predloge pri oblikovanju ključnih odločitev pri

funkcionalni in finančni decentralizaciji in konceptu regionalizacije

Slovenije.

Strateški svet

za decentralizacijo in regionalizacijo bo vodil predsednik vlade Borut Pahor,

njegova namestnica pa je mag. Zlata Ploštajner, ministrica za  lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

V Strateški

svet za decentralizacijo in regionalizacijo so imenovani še naslednji člani:
·       

dr. Janez Ĺ midovnik, Služba VRS za zakonodajo,
·       

dr. Franc Grad, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani,
·       

dr. Bojan Bugarič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani,
·       

dr. Gorazd Trpin, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani,
·       

dr. Stane Vlaj, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani,
·       

dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta v Univerze

Ljubljani,
·       

dr. Marjan Ravbar, Geografski inštitut Antona Melika ZRC

– SAZU,·
       

mag. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja IER

Ljubljana,
·       

dr. Davor Savin, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v

Mariboru,
·       

dr. Janez Ĺ ušteršič, Fakulteta za management Koper,

Univerza na Primorskem,
·       

dr. Marjan Brezovšek, Fakulteta za družbene vede Univerze

Ljubljani,
·       

dr. Andrej Pogačnik, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Univerze Ljubljani,
·       

dr. Stanka Setnikar Cankar, Fakulteta za upravo Univerze

v Ljubljani,
·       

dr. Tone Jerovšek, Fakulteta za državne in evropske

študije Kranj,
·       

dr. Boštjan Brezovnik, Pravna fakulteta Univerze v

Mariboru,
·       

dr. Marko Koščak, Studio MKA d.o.o.,
·       

dr. Andrej Horvat, Re-forma d.o.o.

 * * *


< 23. SEJA VLADE